IpoClub

«Արդյունաբերական դիզայնի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքը

Գլուխ 1  

Հիմնական դրույթներ

 

Հոդված 1. Օրենքի կարգավորման առարկան

1. Սույն օրենքը կարգավորում է արդյունաբերական դիզայնի ստեղծման, իրավական պահպանության և օգտագործման հետ կապված գույքային և անձնական՝ ոչ գույքային հարաբերությունները:

Հոդված 2. Օրենքում օգտագործվող հիմնական հասկացությունները

1. Սույն օրենքում օգտագործվում են հետևյալ հիմնական հասկացությունները․

1) Փարիզյան կոնվենցիա՝ Արդյունաբերական սեփականության պահպանության մասին փարիզյան կոնվենցիա, որն ստորագրվել է 1883 թվականի մարտի 20-ին Փարիզում՝ հետագա բոլոր փոփոխություններով և լրացումներով.

2) Լոկառնոյի համաձայնագիր՝ Արդյունաբերական դիզայնների միջազգային դասակարգումը (ԱԴՄԴ) հիմնադրող՝ Լոկառնոյի համաձայնագիր, որն ստորագրվել է Լոկառնոյում 1968 թվականի հոկտեմբերի 8-ին.

3) Արդյունաբերական նմուշների միջազգային գրանցման մասին Հաագայի համաձայնագրի ժնևյան ակտ (Հաագայի համաձայնագիր)՝ Արդյունաբերական դիզայնների միջազգային գրանցման մասին Հաագայի համաձայնագիր, որը փոփոխվել և ընդունվել է 1999 թվականի հուլիսի 2-ին Ժնևում.

4) պետական լիազոր մարմին՝ մտավոր սեփականության բնագավառի՝ օրենքով լիազորված պետական կառավարման համակարգի մարմին, որի մտավոր սեփականության պահպանության հետ կապված, ինչպես նաև սույն օրենքով նախատեսված այլ գործառույթներ սույն օրենքով նախատեսված կարգով իրականացնում է այդ մարմնի մտավոր սեփականության գրասենյակը.

5) բողոքարկման խորհուրդ՝ պետական լիազոր մարմնում ստեղծված խորհուրդ, որը, իր կանոնադրության համաձայն, լուծում է արդյունաբերական սեփականության օբյեկտների իրավական պահպանության հետ կապված վիճելի հարցեր.

6) արտոնագիր՝ սույն օրենքով սահմանված կարգով տրված փաստաթուղթ, որը, սույն օրենքի համաձայն, հավաստում է արդյունաբերական դիզայնին իրավական պահպանության տրամադրման և դրա հետևանքով արդյունաբերական դիզայնի նկատմամբ բացառիկ իրավունքի փաստը.

7) անձ՝ ֆիզիկական անձ, անհատ ձեռնարկատեր, կազմակերպություն.

8) հայտատու՝ անձ, որի անունով խնդրարկվում է արտոնագիրը.

9) արտոնագրատեր՝ անձ, որը տնօրինում է արտոնագիրը.

10) հայտ՝ սույն օրենքով սահմանված կարգով արտոնագիր ստանալու նպատակով պետական լիազոր մարմին ներկայացվող փաստաթղթերի փաթեթ.

11) ներկայացուցիչ՝ անձ, որը լիազորված է պետական լիազոր մարմնում ներկայացնելու հայտատուին, արտոնագրատիրոջը կամ այլ շահագրգիռ անձի.

12) թվական՝ օր, ամիս, տարի.

13) մութաթիս մութանդիս (mutatis mutandis)՝ համապատասխան փոփոխություններով (Մտավոր սեփականության իրավունքների՝ առևտրին առնչվող հայեցակետերի մասին համաձայնագրում (TRIPS) ունեցած իմաստով).

14) գրանցված արդյունաբերական դիզայն՝ արդյունաբերական դիզայն, որը պահպանվում է սույն օրենքին համապատասխան տրված արտոնագրով կամ միջազգային ընթացակարգով ներկայացված հայտի հիման վրա.

15) չգրանցված արդյունաբերական դիզայն՝ արդյունաբերական դիզայն, որը, սույն օրենքին համապատասխան, պահպանվում է առանց հայտ ներկայացնելու.

16) միջազգային հայտ` արդյունաբերական դիզայնի միջազգային գրանցման հայտ, որը պետական լիազոր մարմին ներկայացված է Հաագայի համաձայնագրի համաձայն.

17) միջազգային գրանցում` արդյունաբերական դիզայնի գրանցում, որն իրականացվել է Հաագայի համաձայնագրի համաձայն.

18) Եվրասիական արտոնագրային կոնվենցիային կից արձանագրություն՝ 1994 թվականի սեպտեմբերի 9-ին Մոսկվայում ստորագրված Եվրասիական արտոնագրային կոնվենցիային կից արդյունաբերական նմուշների պահպանության մասին արձանագրություն.

19) եվրասիական հայտ՝ եվրասիական արտոնագիր ստանալու հայտ, որը, Եվրասիական արտոնագրային կոնվենցիային կից արձանագրության համաձայն, ներկայացված է պետական լիազոր մարմին.

20) եվրասիական արտոնագիր` Եվրասիական արտոնագրային կոնվենցիային կից արձանագրության համաձայն տրված արտոնագիր:

Հոդված 3. Արդյունաբերական դիզայնի մասին օրենսդրությունը

1. Արդյունաբերական դիզայնի մասին օրենսդրությունը բաղկացած է Հայաստանի Հանրապետության Սահմանադրությունից, Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիական օրենսգրքից, սույն օրենքից և այլ իրավական ակտերից:

2. Հայաստանի Հանրապետության վավերացրած միջազգային պայմանագրերի և սույն օրենքի նորմերի միջև հակասության դեպքում կիրառվում են միջազգային պայմանագրերի նորմերը:

Հոդված 4. Արդյունաբերական դիզայնի իրավական պահպանության հիմքը

1. Հայաստանի Հանրապետության տարածքում պահպանվում են`

1) սույն օրենքով սահմանված կարգով արտոնագրված արդյունաբերական դիզայնը, որի նկատմամբ իրավունքը հաստատված է արտոնագրով.

2) Հաագայի համաձայնագրի համաձայն միջազգային գրանցում ունեցող արդյունաբերական դիզայնը` սույն օրենքին համապատասխան.

3) չգրանցված արդյունաբերական դիզայնը այն դեպքում, երբ այն հանրամատչելի է դարձել սույն օրենքին համապատասխան:

2. Սույն օրենքի համաձայն պահպանվող արդյունաբերական դիզայնին, իր ստեղծման կամ ցանկացած ձևով ամրագրման օրվանից սկսած, կարող է պահպանություն տրամադրվել նաև հեղինակային իրավունքի մասին օրենսդրությանը համապատասխան` որպես արտոնագրատիրոջ կամ նրա համաձայնությամբ այլ անձի բացառիկ իրավունքի օբյեկտի:

3. Սույն օրենքով նախատեսված իրավունքների ճանաչումը չի բացառում և չի սահմանափակում այլ իրավական ակտերով նույն անձին կամ նրա համաձայնությամբ այլ անձի տրամադրված մտավոր սեփականության օբյեկտների նկատմամբ իրավունքները, որոնք վերաբերում են մասնավորապես ապրանքային նշաններին, աշխարհագրական նշումներին, գյուտերին, ինտեգրալ միկրոսխեմայի տոպոլոգիաներին, տպագրական տառաշարերին, անբարեխիղճ մրցակցության կանխմանը:

4. Եվրասիական արտոնագրային կոնվենցիային կից արձանագրությանը համապատասխան՝ Հայաստանի Հանրապետության տարածքում ճանաչվում և պահպանվում են եվրասիական արտոնագրից բխող իրավունքները:

Հոդված 5. Օտարերկրյա անձանց իրավունքները

1. Հայաստանի Հանրապետության մասնակցությամբ միջազգային պայմանագրերին համապատասխան կամ փոխադարձության սկզբունքով օտարերկրյա ֆիզիկական անձինք և կազմակերպությունները (այսուհետ՝ օտարերկրյա անձ) օգտվում են սույն օրենքով նախատեսված իրավունքներից և կրում են պատասխանատվություն՝ Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիներին և կազմակերպություններին համահավասար:

2. Փոխադարձության սկզբունքից օգտվելու համար փոխադարձության առկայությունն ապացուցում է դրանից օգտվել ցանկացող անձը:

Հոդված 6. Պետական լիազոր մարմինը

1. Սույն օրենքի շրջանակներում պետական լիազոր մարմնի հիմնական գործառույթներն են՝

1) արդյունաբերական դիզայնի հայտերի ընդունումը և քննարկումը, դրանց փորձաքննության անցկացումը, հայտերի հրապարակումը, արդյունաբերական դիզայնի պետական գրանցումը, պետության անունից արտոնագրերի հանձնումը.

2) արդյունաբերական դիզայնի միջազգային գրանցումների մասին Մտավոր սեփականության համաշխարհային կազմակերպության միջազգային բյուրոյի (այսուհետ՝ Միջազգային բյուրո) ծանուցագրերի ստացումը, դրանց փորձաքննության անցկացումն ու Հայաստանի Հանրապետության տարածքում իրավական պահպանության տրամադրումը.

3) արդյունաբերական դիզայնների պետական գրանցամատյանի և սույն օրենքով նախատեսված այլ գրանցամատյանների վարումը և պահպանումը.

4) արդյունաբերական դիզայնների նկատմամբ իրավունքների փոխանցման և արդյունաբերական դիզայնների լիցենզիաների գրանցումը.

5) արդյունաբերական դիզայններին վերաբերող՝ սույն օրենքով նախատեսված տեղեկատվության ապահովումը.

6) Հաագայի համաձայնագրի ընթացակարգով ներկայացվող միջազգային հայտերի և Եվրասիական արտոնագրային կոնվենցիային կից արձանագրության ընթացակարգով ներկայացվող եվրասիական հայտերի համար սույն օրենքով սահմանված կարգով որպես ստացող գերատեսչություն հանդես գալը.

7) արդյունաբերական դիզայնի բնագավառում օտարերկրյա և միջազգային կազմակերպություններում Հայաստանի Հանրապետության ներկայացումը.

8) եվրասիական արտոնագիր տալու դեմ առարկություն ներկայացնելը։

2. Պետական լիազոր մարմինն ունի «Արդյունաբերական սեփականություն» անվանումով պաշտոնական տեղեկագիր, որտեղ հրապարակում է տեղեկություններ արդյունաբերական դիզայնների հայտերի և տրված արտոնագրերի վերաբերյալ, ինչպես նաև իր գործունեությանը վերաբերող այլ տեղեկություններ։

3. Պետական լիազոր մարմինն ապահովում է արդյունաբերական դիզայնների հայտերի և արտոնագրերի մասին տվյալների էլեկտրոնային եղանակով մատչելիությունը հանրության համար։

4. Պետական լիազոր մարմինն ունի բողոքարկման խորհուրդ, որը կազմված է նախագահից և ութ անդամից, որոնք խորհրդում իրենց աշխատանքը համատեղում են իրենց զբաղեցրած հանրային ծառայության պաշտոնների հետ: Բողոքարկման խորհրդի անհատական կազմը հաստատում է պետական լիազոր մարմնի ղեկավարը: Բողոքարկման խորհրդի կանոնադրությունը, բողոքների, դիմումների և առարկությունների քննարկման կարգը հաստատում է Կառավարությունը:

Հոդված 7. Հանրությանը տեղեկատվություն տրամադրելը

1. Ցանկացած անձ, իր դիմումի համաձայն, օրենքով սահմանված պետական տուրքի վճարման պայմանով կարող է ուսումնասիրել հայտերին վերաբերող փաստաթղթերը և ծանոթանալ ձեռք բերված կամ գրանցված իրավունքներին վերաբերող նյութերին` հաշվի առնելով սույն օրենքի 8-րդ հոդվածով սահմանված պահանջները:

2. Ներկայացված դիմումների հիման վրա պետական լիազոր մարմինն իր սահմանած կարգով տեղեկատվական ծառայություն է մատուցում ցանկացած անձի:

Հոդված 8. Հայտերի գործավարության գաղտնիությունը

1. Պետական և ծառայողական գաղտնիք կազմող տեղեկություններ պարունակող արդյունաբերական դիզայնների գաղտնիության աստիճանի որոշումը, դրանց օգտագործումը և դրանց մասին տեղեկությունների հրապարակումն իրականացվում են Կառավարության սահմանած կարգով:

2. «Պետական և ծառայողական գաղտնիքի մասին» օրենքի համաձայն՝ գաղտնի համարվող օբյեկտի մասին տեղեկություններ ներառող հայտի (գաղտնի օբյեկտի հայտի) բոլոր փաստաթղթերը կազմվում և հաշվառվում են նշված օրենքի պահանջներին համապատասխան:

3. Մինչև պետական լիազոր մարմնի պաշտոնական տեղեկագրում արդյունաբերական դիզայնների հայտերի մասին տեղեկությունների հրապարակումը դրանց նյութերը համարվում են գաղտնի։

4. Սույն հոդվածի 3-րդ մասի համաձայն, ինչպես նաև քրեական գործերով նախնական քննություն իրականացնող մարմինների ծանոթացման համար գաղտնի համարվող նյութերը մատչելի են դառնում միայն հայտատուի գրավոր համաձայնությամբ կամ թույլտվությամբ, իսկ դատարանի համար՝ օրենքով սահմանված կարգով։ Ընդ որում, նշված նյութերը ծանոթացման համար համարվում են մատչելի, եթե դրանց հնարավոր է ծանոթանալ օրենքով չարգելված միջոցով։

5. Ցանկացած անձ, որն ապացուցում է, որ հայտատուն իրեն գրավոր տեղեկացրել է հայտի և խնդրարկվող իրավական ծավալի բովանդակության մասին, սույն հոդվածի 3-րդ մասի համաձայն՝ գաղտնի համարվող նյութերին կարող է ծանոթանալ առանց հայտատուի լրացուցիչ համաձայնության կամ թույլտվության։

6. Մինչև պաշտոնական տեղեկագրում արդյունաբերական դիզայնի հայտի մասին տեղեկությունների հրապարակումը պետական լիազոր մարմինը կարող է բացահայտել կամ երրորդ անձանց տրամադրել հետևյալ տվյալները․

1) հայտի համարը.

2) հայտի ներկայացման թվականը, իսկ առաջնություն խնդրարկելու դեպքում՝ նաև առաջին հայտի ներկայացման թվականը, համարը և երկիրը.

3) հայտատուին վերաբերող տվյալները (ֆիզիկական անձի դեպքում՝ անունը, ազգանունը, բնակության վայրը, անհատ ձեռնարկատիրոջ դեպքում՝ անունը, ազգանունը, հայրանունը (առկայության դեպքում)՝ անհատ ձեռնարկատեր նշմամբ, հաշվառման վայրը, կազմակերպության դեպքում՝ անվանումը, գտնվելու վայրը):

Հոդված 9. Առանց պետական տուրքի վճարումը հաստատող փաստաթղթի դիմումների ներկայացման հետևանքը

1. Սույն օրենքով նախատեսված գործողությունների կատարման համար դիմումները, որոնք ներկայացված են առանց համապատասխան պետական տուրքի վճարումը հաստատող փաստաթղթի, համարվում են չներկայացված, եթե սույն օրենքով այլ բան նախատեսված չէ:

Հոդված 10. Ծանուցման ժամկետները

1. Պետական լիազոր մարմինը հայտի վերաբերյալ որևէ որոշում ընդունելուց հետո՝ երեք աշխատանքային օրվա ընթացքում, փոստային կամ կապի այլ միջոցներով, այդ թվում՝ հայտատուի նշած էլեկտրոնային փոստի միջոցով որոշումն ուղարկում է հայտատուին: Որոշումներն ուղարկվում են հայտատուի նախընտրած՝ սույն մասում նշված եղանակներից մեկով: Եթե որոշումը հայտատուին ուղարկվել է նրա նախընտրած՝ ոչ փոստային առաքմամբ, ապա նա կարող է պետական լիազոր մարմնում դա ստանալ առձեռն` ուղարկման թվականից եռամսյա ժամկետում։

2. Սույն օրենքով նախատեսված այլ ծանուցումներն ու հարցումն ուղարկվում են օրենքով սահմանված համապատասխան ժամկետները լրանալուց կամ գործողությունները կատարելուց հետո՝ երեք աշխատանքային օրվա ընթացքում, փոստային կամ կապի այլ միջոցներով, այդ թվում՝ հայտատուի նշած էլեկտրոնային փոստի միջոցով: Ծանուցումներն ու հարցումներն ուղարկվում են հայտատուին նրա նախընտրած՝ սույն մասում նշված եղանակներից մեկով: Եթե ծանուցումներն ու հարցումները հայտատուին ուղարկվել են ոչ փոստային առաքմամբ, ապա նա կարող է պետական լիազոր մարմնում դա ստանալ առձեռն՝ ուղարկման թվականից եռամսյա ժամկետում։

 

ԳԼՈՒԽ 2

ԱՐԴՅՈՒՆԱԲԵՐԱԿԱՆ ԴԻԶԱՅՆԻ ԻՐԱՎԱԿԱՆ ՊԱՀՊԱՆՈՒԹՅԱՆ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐԸ

 

Հոդված 11. Պահպանության օբյեկտը

1. Որպես արդյունաբերական դիզայն՝ օրենքով սահմանված կարգով պահպանվում է իրի արտաքին տեսքը բնորոշող այն լուծումը, որը նոր է և ինքնատիպ (արդյունաբերական դիզայնի պահպանունակության պայմանները):

2. Սույն օրենքի իմաստով՝ «արդյունաբերական դիզայնը» իրի կամ նրա մի մասի արտաքին տեսքն է, որը դրա բնորոշ հատկանիշների, մասնավորապես ուրվագծերի, գույների, ձևերի, կազմվածքի, ինչպես նաև նյութերի և (կամ) դրա զարդանախշի արդյունքն է։

3. Սույն օրենքի իմաստով՝ «իրը» արդյունաբերական կամ տնայնագործական ցանկացած արտադրանք է, ներառյալ՝ համալիր (բարդ) արտադրանքում միավորելու համար նախատեսված փաթեթվածքները, ձևավորումները, գրաֆիկական խորհրդանիշները և տպագրական տառաշարերը, բացառությամբ համակարգչային ծրագրերի։ Սույն օրենքի իմաստով՝ «համալիր (բարդ) իրը» այն արտադրանքն է, որը բաղկացած է բազմաթիվ բաղադրիչներից, որոնք կարող են փոխարինվել «իրի» թույլատրելի ապամոնտաժման և մոնտաժման դեպքում։

4. Պահպանության օբյեկտը կարող է լինել երկչափ կամ եռաչափ, ինչպես նաև դրանց համադրությունը:

5. Համալիր (բարդ) իրի մասը կարող է լինել պահպանունակ արդյունաբերական դիզայն, եթե այն՝

1) մնում է տեսանելի արտադրանքի բնականոն օգտագործման ընթացքում.

2) համապատասխանում է արդյունաբերական դիզայնի պահպանունակության պայմաններին՝ նորությանը և ինքնատիպությանը։

6. Սույն հոդվածի 5-րդ մասի 1-ին կետի իմաստով՝ «բնականոն օգտագործումը» վերջին սպառողի կողմից օգտագործումն է, բացառությամբ շահագործման, սպասարկման և նորոգման աշխատանքների։

Հոդված 12. Արդյունաբերական դիզայնի նորությունը

1. Արդյունաբերական դիզայնը նոր է, եթե, սույն օրենքի 14-րդ հոդվածի դրույթներին համապատասխան, որևէ նույնական արդյունաբերական դիզայն հանրամատչելի չի դարձել`

1) գրանցված արդյունաբերական դիզայնի դեպքում՝ մինչև պետական լիազոր մարմին հայտ ներկայացնելու թվականը, իսկ առաջնություն խնդրարկելու դեպքում՝ մինչև առաջնության թվականը.

2) չգրանցված արդյունաբերական դիզայնի դեպքում՝ մինչև դրա առաջին բացահայտման թվականը:

2. Սույն հոդվածի 1-ին մասի նպատակներով արդյունաբերական դիզայնը համարվում է նույնական, եթե դրանց բոլոր հատկանիշները համընկնում են կամ տարբերվում են ոչ էական մանրամասներով:

Հոդված 13. Արդյունաբերական դիզայնի ինքնատիպությունը

1. Արդյունաբերական դիզայնն ինքնատիպ է, եթե տեղեկացված սպառողի վրա թողած ընդհանուր տպավորությունը տարբերվում է ցանկացած այլ արդյունաբերական դիզայնի թողած ընդհանուր տպավորությունից, որը հանրամատչելի է դարձել սույն օրենքի 14-րդ հոդվածի դրույթներին համապատասխան՝

1) գրանցված արդյունաբերական դիզայնի դեպքում՝ մինչև պետական լիազոր մարմին հայտ ներկայացնելու թվականը, իսկ առաջնություն խնդրարկելու դեպքում՝ մինչև առաջնության թվականը.

2) չգրանցված արդյունաբերական դիզայնի դեպքում՝ մինչև դրա առաջին բացահայտման թվականը:

2. Արդյունաբերական դիզայնի ինքնատիպությունը գնահատելիս հաշվի է առնվում դրա ստեղծման ժամանակ հեղինակի ազատության աստիճանը՝ նկատի ունենալով իրի բնույթը և արդյունաբերական կամ տնայնագործական հատվածի բնութագրերը (առանձնահատկությունները)։

Հոդված 14. Արդյունաբերական դիզայնի բացահայտումը

1. Սույն օրենքի 12-րդ և 13-րդ հոդվածների նպատակներով արդյունաբերական դիզայնը համարվում է հանրամատչելի դարձած, եթե այն ցուցադրվել է ցուցահանդեսում, հրապարակվել, օգտագործվել, իրացվել կամ բացահայտվել է այլ եղանակով, բացառությամբ այն դեպքերի, երբ համապատասխան ոլորտում մասնագիտացված Հայաստանի Հանրապետության ֆիզիկական անձանց և կազմակերպությունների համար ողջամիտ պատճառներով դրա մասին տեղեկությունները չէին կարող մատչելի լինել՝

1) գրանցված արդյունաբերական դիզայնի դեպքում՝ մինչև պետական լիազոր մարմին հայտ ներկայացնելու թվականը, կամ եթե խնդրարկվում է առաջնություն՝ մինչև առաջնության թվականը.

2) չգրանցված արդյունաբերական դիզայնի դեպքում՝ մինչև դրա առաջին բացահայտումը:

2. Արդյունաբերական դիզայնը հանրամատչելի դարձած չի համարվում, եթե երրորդ անձի համար այն բացահայտվել է գաղտնիության պահպանման ուղղակի կամ ենթադրվող պայմանով:

3. Սույն օրենքի 12-րդ և 13-րդ հոդվածների նպատակներով արդյունաբերական դիզայնի բացահայտումը հաշվի չի առնվում, եթե արդյունաբերական դիզայնը, որի համար պահանջվում է պահպանություն, բացահայտվել է՝

1) հեղինակի, նրա իրավահաջորդի կամ երրորդ անձի կողմից` հեղինակի տրամադրած տեղեկատվության հետևանքով, հեղինակի կամ նրա իրավահաջորդի ձեռնարկած գործողությունների հետևանքով, հեղինակի կամ նրա իրավահաջորդի նկատմամբ կատարված անբարեխիղճ գործողությունների հետևանքով, և

2) եթե դա տեղի է ունեցել հայտը ներկայացնելուն նախորդող, իսկ ավելի վաղ առաջնություն խնդրարկելու դեպքում՝ այդ առաջնության թվականին նախորդող տասներկու ամսվա ընթացքում:

Հոդված 15. Պահպանության ոչ ենթակա արդյունաբերական դիզայնը

1. Պահպանության ենթակա չէ այն արդյունաբերական դիզայնը, որը՝

1) բնութագրվում է միայն տեխնիկական գործառույթով․

2) պարտադիր պետք է վերարտադրված լինի իր նույնական ձևով և չափերով, որպեսզի իրը, որում արդյունաբերական դիզայնը մարմնավորված կամ օգտագործված է, կարողանա մեխանիկորեն կապակցված կամ տեղադրված լինել ցանկացած այլ իրի մեջ, պայմանով, որ այդ իրերից յուրաքանչյուրը կարողանա կատարել իր գործառույթը․

3) հակասում է հասարակության շահերին, մարդասիրության և բարոյականության սկզբունքներին։

2. Բացառությամբ սույն հոդվածի 1-ին մասի 2-րդ կետով նախատեսված դեպքերի, նոր և ինքնատիպ արդյունաբերական դիզայնը կարող է պահպանվել, եթե այն ծառայում է մոդուլային համակարգում համափոխարինելի տարրերի բազմակի մոնտաժման կամ միացման հնարավորության ապահովմանը:

 

ԳԼՈՒԽ 3

ԱՐԴՅՈՒՆԱԲԵՐԱԿԱՆ ԴԻԶԱՅՆԻ ՊԱՀՊԱՆՈՒԹՅԱՆ ԾԱՎԱԼԸ ԵՎ ԺԱՄԿԵՏԸ

 

Հոդված 16. Արդյունաբերական դիզայնի պահպանության ծավալը

1. Արդյունաբերական դիզայնի պահպանության ծավալը որոշվում է տեղեկացված սպառողի վրա արտադրանքի արտաքին տեսքի պատկերն առաջացնող ընդհանուր տպավորությամբ:

2. Արդյունաբերական դիզայնի պահպանության ծավալը գնահատելիս հաշվի է առնվում դրա ստեղծման ժամանակ հեղինակի ազատության աստիճանը:

3. Գրանցված արդյունաբերական դիզայնի պահպանության ծավալը որոշվում է նրա էական հատկանիշների համախմբությամբ, որն արտացոլված է ազգային կամ միջազգային գրանցման մեջ նշված գրաֆիկական պատկերներում: Գրաֆիկական պատկերները պարզաբանող նկարագրությունն արդյունաբերական դիզայնի պահպանության ծավալի վրա ազդեցություն չունի:

Հոդված 17. Արդյունաբերական դիզայնի պահպանության ժամկետը

1. Արդյունաբերական դիզայնի պահպանության` արտոնագրի գործողության ժամկետը հինգ տարի է` հայտի ներկայացման թվականից հաշված: Արդյունաբերական դիզայնի արտոնագրի գործողության ժամկետը կարող է երկարաձգվել մեկ կամ մի քանի անգամ, յուրաքանչյուր անգամ հինգ տարի ժամկետով` ընդհանուր առմամբ մինչև հայտի ներկայացման թվականից քսանհինգ տարին լրանալը։

2. Չգրանցված արդյունաբերական դիզայնը պահպանվում է սույն օրենքի 14-րդ հոդվածի 1-ին և 2-րդ մասերին համապատասխան՝ Հայաստանի Հանրապետությունում առաջին անգամ բացահայտման օրվանից սկսած՝ երեք տարվա ընթացքում:

 

ԳԼՈՒԽ 4

ԱՐԴՅՈՒՆԱԲԵՐԱԿԱՆ ԴԻԶԱՅՆԻ ՆԿԱՏՄԱՄԲ ԻՐԱՎՈՒՆՔՆԵՐԸ, ՀԵՂԻՆԱԿԸ, ԱՐՏՈՆԱԳՐԱՏԵՐԸ

Հոդված 18. Արդյունաբերական դիզայնի նկատմամբ իրավունքները

1. Արդյունաբերական դիզայնի նկատմամբ իրավունքը պատկանում է հեղինակին կամ նրա իրավահաջորդին:

2. Հեղինակը այն ֆիզիկական անձն է, որի ստեղծագործական աշխատանքով ստեղծվել է արդյունաբերական դիզայնը:

3. Եթե արդյունաբերական դիզայնն ստեղծվել է մի քանի ֆիզիկական անձանց ստեղծագործական աշխատանքով համատեղ, ապա նրանք համարվում են համահեղինակներ, որոնցից յուրաքանչյուրն ունի հեղինակ ճանաչվելու իրավունք, և որոնց փոխհարաբերությունները սահմանվում են նրանց միջև կնքված պայմանագրով։

4. Արդյունաբերական դիզայնի ստեղծմանը ցուցաբերված ոչ ստեղծագործական բնույթի աջակցությունը (տեխնիկական, կազմակերպչական կամ նյութական օգնություն, իրավունքների ձևակերպմանն օժանդակություն և այլն) չի հանգեցնում համահեղինակության:

5. Պետական լիազոր մարմինը պատասխանատու չէ հեղինակներին վերաբերող տվյալների իսկության համար։

6. Եթե նույն արդյունաբերական դիզայնն ստեղծվել է իրարից անկախ՝ տարբեր մարդկանց կողմից, ապա արտոնագիր ստանալու իրավունքը պատկանում է այն անձին, որի հայտը, սույն օրենքի 38-րդ հոդվածի համաձայն, ունի ավելի վաղ ներկայացնելու թվական, կամ եթե խնդրարկվում է առաջնություն` ավելի վաղ առաջնության թվական:

7. Եթե փորձաքննության ընթացքում պարզվում է, որ սույն հոդվածի 6-րդ մասում նշված արդյունաբերական դիզայններն ունեն առաջնության միևնույն թվականը, ապա հայտատուները ծանուցվում են այդ մասին՝ նշելով նաև հայտատուների համաձայնությամբ նրանց մեկ արտոնագիր տալու հնարավորության մասին: Նշված ծանուցման ուղարկման օրվանից՝ վեց ամսվա ընթացքում, համաձայնության չգալու դեպքում նրանց հայտերը համարվում են հետկանչված։ Համաձայնության գալու դեպքում նրանց տրվող արտոնագրում նշվում են երկու հայտում հիշատակված բոլոր հեղինակները, եթե նրանք չեն հրաժարվել որպես այդպիսին նշված լինելուց։

Հոդված 19. Ծառայողական արդյունաբերական դիզայնը

1. Ծառայողական պարտականությունների կամ գործատուի առաջադրանքը կատարելու ընթացքում աշխատողի ստեղծած արդյունաբերական դիզայնի (ծառայողական արդյունաբերական դիզայնի) նկատմամբ իրավունքը պատկանում է գործատուին, եթե այլ բան նախատեսված չէ նրանց միջև կնքված պայմանագրով:

2. Աշխատողը, որն արդյունաբերական դիզայնի հեղինակն է, իր նվաճումների համար չի կարող լրացուցիչ վարձատրություն պահանջել, բացառությամբ այն դեպքերի, երբ ծառայողական արդյունաբերական դիզայնի մեջ իր անձնական ներդրումը և գործատուի համար դրա կարևորությունն ակնհայտ են ու գերազանցում են սույն հոդվածի 1-ին մասում նշված պայմանագրով նախատեսված պահանջները։ Ծառայողական արդյունաբերական դիզայնի հեղինակի վարձատրության չափը, պայմանները և վճարման կարգը որոշվում են հեղինակի և գործատուի միջև կնքված պայմանագրով, իսկ դրա բացակայության դեպքում՝ դատական կարգով:

3. Աշխատողը պարտավոր է գործատուին գրավոր ծանուցել ծառայողական արդյունաբերական դիզայնի մասին դրա ստեղծման օրվանից՝ մեկամսյա ժամկետում: Եթե արդյունաբերական դիզայնի ստեղծման մասին գործատուին ծանուցելու օրվանից՝ երեք ամսվա ընթացքում վերջինս կամ նրա իրավահաջորդը հայտ չի ներկայացնում պետական լիազոր մարմին, ապա հայտ ներկայացնելու և արտոնագիր ստանալու իրավունքն անցնում է հեղինակին: Այդ դեպքում գործատուն օգտվում է տվյալ արդյունաբերական դիզայնի օգտագործման հասարակ լիցենզիա ստանալու առաջնահերթ իրավունքից:

4. Գործատուի կողմից արդյունաբերական դիզայնի արտոնագիր ստանալու դեպքում հեղինակն օգտվում է տվյալ արդյունաբերական դիզայնի օգտագործման անհատույց հասարակ լիցենզիա ստանալու առաջնահերթ իրավունքից:

5. Հայտ ներկայացնելու և արտոնագիր ստանալու իրավունքը, արդյունաբերական դիզայնի օգտագործման բացառիկ իրավունքը, ինչպես նաև դրա օգտագործումից առաջացած եկամուտներն ստանալու իրավունքն օրենքով սահմանված կարգով անցնում է ժառանգաբար:

6. Կրթական հաստատություններում կամ գիտական և գիտահետազոտական (այսուհետ՝ գիտական) կենտրոններում ուսուցման և (կամ) հետազոտական աշխատանքային պարտականությունների կատարման շրջանակներում դասախոսի կամ գիտաշխատողի, հետազոտողի (այսուհետ՝ գիտաշխատող) ստեղծած արդյունաբերական դիզայնի արտոնագիր ստանալու իրավունքը պատկանում է տվյալ կրթական հաստատությանը կամ գիտական կենտրոնին, եթե այլ բան նախատեսված չէ նրանց միջև կնքված պայմանագրով:

7. Սույն հոդվածի 6-րդ մասի պայմանների համաձայն՝ ստեղծված ցանկացած արդյունաբերական դիզայնի մասին դրա հեղինակ հանդիսացող դասախոսը կամ գիտաշխատողը պարտավոր է մեկամսյա ժամկետում ծանուցել կրթական հաստատությանը կամ գիտական կենտրոնին։

8. Դասախոսը կամ գիտաշխատողն իրավունք ունի օգտվելու այն օգուտներից, որոնք ստացել է կրթական հաստատությունը կամ գիտական կենտրոնը՝ սույն օրենքով նախատեսված կարգով արդյունաբերական դիզայնի օգտագործմամբ կամ դրա նկատմամբ իրավունքների փոխանցմամբ։ Օգտվելու մասնաբաժինը, պայմանները և գումարի չափը որոշվում են կրթական հաստատության կամ գիտական կենտրոնի կանոնադրությամբ։

9. Կրթական հաստատությունը կամ գիտական կենտրոնը արդյունաբերական դիզայնի արտոնագիր ստանալու իրավունքը կարող է փոխանցել դրա հեղինակ հանդիսացող դասախոսին կամ գիտաշխատողին՝ պահպանելով անփոխանցելի հասարակ անհատույց լիցենզիայի իրավունքը։

10. Կրթական հաստատությունը կամ գիտական կենտրոնն իրավունք ունի օգտվելու այն եկամուտներից, որոնք սույն հոդվածի 9-րդ մասով նախատեսված դեպքերում արդյունաբերական դիզայնի օգտագործմամբ կամ դրա նկատմամբ բացառիկ իրավունքի (արտոնագրի) փոխանցմամբ ստացել է դասախոսը կամ գիտաշխատողը։ Օգտվելու մասնաբաժինը, պայմանները և գումարի չափը որոշվում են կրթական հաստատության կամ գիտական կենտրոնի կանոնադրությամբ։

11. Այն դեպքում, երբ դասախոսը կամ գիտաշխատողն արդյունաբերական դիզայնն ստեղծում է պետական կամ մասնավոր կազմակերպության հետ պայմանագրի կատարմամբ, պայմանագրում պետք է նշված լինի, թե պայմանագրի կողմերից ում է պատկանում արդյունաբերական դիզայնի արտոնագիր ստանալու իրավունքը։

Հոդված 20. Արդյունաբերական դիզայնի նկատմամբ իրավունքի խնդրարկումը

1. Անձը, որի անունով գրանցված է արդյունաբերական դիզայնը կամ մինչև դրա գրանցումը, որի անունից ներկայացված է արդյունաբերական դիզայնի հայտը, համարվում է պետական լիազոր մարմնի և ցանկացած այլ մարմինների հետ գործերը վարելու իրավասություն ունեցող անձ, քանի դեռ ապացուցված չէ հակառակը:

2. Եթե չգրանցված արդյունաբերական դիզայնը բացահայտվել կամ գրանցման է ներկայացվել, կամ եթե գրանցված արդյունաբերական դիզայնը գրանցվել կամ գրանցման է ներկայացվել սույն օրենքի 18-րդ և 19-րդ հոդվածների համաձայն դրա իրավունքը չունեցող անձի կողմից, ապա, նշված հոդվածների համաձայն, արդյունաբերական դիզայնի նկատմամբ իրավունք ունեցող անձը կարող է պահանջել, որ ինքը ճանաչվի տվյալ արդյունաբերական դիզայնի արտոնագրատեր՝ առանց վնաս հասցնելու որևէ այլ անձի համապատասխան իրավունքներին կամ գործողություններին։

3. Սույն հոդվածի 2-րդ մասում նշված գործողությունները կարող են իրականացվել երեք տարվա ընթացքում, որը հաշվարկվում է համապատասխանաբար՝

1) գրանցված արդյունաբերական դիզայնի դեպքում՝ գրանցման մասին տեղեկությունները պաշտոնական տեղեկագրում հրապարակվելու օրվանից.

2) չգրանցված արդյունաբերական դիզայնի դեպքում՝ դրա բացահայտման օրվանից:

Սույն մասով սահմանված դրույթը չի կիրառվում, եթե արդյունաբերական դիզայնի նկատմամբ իրավունք չունեցող անձը գործել է անբարեխիղճ, երբ համապատասխան արդյունաբերական դիզայնը նրան բացահայտվել, ներկայացվել կամ վստահվել է:

4. Սույն օրենքի 10-րդ և 21-րդ հոդվածներում նշված գործողությունների կատարման վերաբերյալ արդյունաբերական դիզայնների հայտերի հիմնապաշար և պետական գրանցամատյան մտցվում են դատական հայց ներկայացնելու, օրինական ուժի մեջ մտած դատական ակտի կամ գործընթացի ավարտման որևէ այլ ակտի մասին գրառումը, ինչպես նաև դատարանի ուժի մեջ մտած որոշման կամ գործընթացի ավարտման մասին որևէ այլ ակտի հիման վրա արտոնագրատիրոջ ցանկացած փոփոխություն։ Արդյունաբերական դիզայնի պետական գրանցամատյանում կատարված գրառումների ու փոփոխությունների մասին տեղեկությունները հրապարակվում են «Արդյունաբերական սեփականություն» պաշտոնական տեղեկագրում։

Հոդված 21. Գրանցված արդյունաբերական դիզայնի նոր արտոնագրատիրոջ վերաբերյալ օրինական ուժի մեջ մտած դատական ակտի հետևանքները

1. Եթե արտոնագրատիրոջ փոփոխությունը տեղի է ունեցել օրինական ուժի մեջ մտած դատական ակտով՝ սույն օրենքի 20-րդ հոդվածի 2-րդ մասի համաձայն, ապա առաջին արտոնագրատիրոջ կողմից երրորդ անձանց տրված ցանկացած լիցենզիա և այլ իրավունքներ անվավեր են ճանաչվում նոր արտոնագրատիրոջ մասին տվյալները արդյունաբերական դիզայնի պետական գրանցամատյանում գրանցելու օրվանից։

2. Արտոնագրատերը և մինչև դատական հայց ներկայացնելը լիցենզիա ստացած անձը, որոնք մինչև արդյունաբերական դիզայնի պետական գրանցամատյանում նոր արտոնագրատիրոջ գրանցումն սկսել են արդյունաբերական դիզայնի օգտագործումը կամ այդ նպատակով կատարել են արդյունավետ և կոնկրետ քայլեր, կարող են շարունակել իրենց գործունեությունը, պայմանով, որ հասարակ լիցենզիա ստանալու խնդրանքով նրանք դիմեն նոր արտոնագրատիրոջը։ Հասարակ լիցենզիա ստանալու խնդրանքով նախկին արտոնագրատերը կարող է դիմել նոր արտոնագրատիրոջ մասին տեղեկությունները արդյունաբերական դիզայնի պետական գրանցամատյանում գրանցելու օրվանից հետո` երկու ամսվա ընթացքում, իսկ լիցենզիա ստացած անձը՝ նոր արտոնագրատիրոջ մասին պետական լիազոր մարմնի ծանուցագիրն ստանալու օրվանից հետո` չորս ամսվա ընթացքում։ Լիցենզիան պետք է տրվի ողջամիտ ժամանակահատվածի համար և ողջամիտ պայմաններով։

3. Սույն հոդվածի 2-րդ մասի դրույթները չեն կիրառվում այն դեպքում, երբ նախկին արտոնագրատերը կամ լիցենզառուն գործել է անբարեխիղճ այն ժամանակ, երբ սկսել է արդյունաբերական դիզայնի օգտագործումը կամ քայլեր է կատարել դրա համար։

Հոդված 22. Հեղինակի իրավունքները

1. Գրանցված արդյունաբերական դիզայնի դեպքում՝

1) հեղինակն իրավունք ունի որպես այդպիսին նշվելու արդյունաբերական դիզայնի հայտում, արտոնագրում, ինչպես նաև տվյալ արդյունաբերական դիզայնին վերաբերող` պետական լիազոր մարմնում իրականացվող ընթացակարգերի փաստաթղթերում.

2) եթե արդյունաբերական դիզայնն ստեղծել են մի քանի անձինք, ապա նշվում են բոլոր համահեղինակները.

3) հեղինակը, սույն մասի 1-ին կետի համաձայն, իրավունք ունի հրաժարվելու իր անունը նշելուց՝ այդ մասին պետական լիազոր մարմին հայտարարություն ներկայացնելով։

2. Հեղինակը կարող է իր խախտված իրավունքները պաշտպանել դատական կարգով։

3. Հեղինակության իրավունքը (հեղինակ ճանաչվելու իրավունքը) անձնական անփոխանցելի և անօտարելի իրավունք է և պահպանվում է անժամկետ:

4. Հեղինակության յուրացումը, համահեղինակության հարկադրելը, առանց հեղինակի թույլտվության արդյունաբերական դիզայնի բացահայտումը՝ մինչև այդ իրավունքի պաշտոնական ճանաչումը, համարվում են հեղինակի իրավունքների խախտում և պատժվում են Հայաստանի Հանրապետության քրեական օրենսգրքի համաձայն:

Հոդված 23. Արդյունաբերական դիզայնի նկատմամբ բացառիկ իրավունքը

1. Գրանցված արդյունաբերական դիզայնի դեպքում դրա արտոնագրատիրոջն ընձեռվում է այն օգտագործելու և առանց իր թույլտվության երրորդ անձանց կողմից դրա օգտագործումն արգելելու բացառիկ իրավունք։ Սույն օրենքի իմաստով՝ օգտագործումը կարող է վերաբերել մասնավորապես դրա պատրաստմանը, վաճառքի առաջարկությանը, վաճառքին, ներմուծմանն ու արտահանմանը կամ դիզայնը ներառող կամ այն մարմնավորող արտադրանքի օգտագործմանը, ինչպես նաև նշված նպատակներով դրա պահեստավորմանը։

2. Արդյունաբերական դիզայնի հայտի հրապարակման թվականից մինչև արտոնագիր տալու մասին տեղեկությունների հրապարակման թվականն ընկած ժամանակահատվածում արդյունաբերական դիզայնին տրվում է ժամանակավոր իրավական պահպանություն, որի ծավալը որոշվում է արդյունաբերական դիզայնի էական հատկանիշների համախմբությամբ, որն արտացոլված է արդյունաբերական դիզայնի գրաֆիկական պատկերներում, որոնք տրված են արտոնագիր տալու մասին պետական լիազոր մարմնի որոշման մեջ:

3. Չգրանցված արդյունաբերական դիզայնի դեպքում դրա իրավատերը կարող է արգելել սույն հոդվածի 1-ին մասում նշված գործողությունները միայն այն դեպքում, երբ վիճարկվող օգտագործումը պահպանվող արդյունաբերական դիզայնի պատճենման արդյունք է: Վիճարկվող օգտագործումը չի համարվում պահպանվող արդյունաբերական դիզայնի պատճենման արդյունք, եթե այն հեղինակի անկախ ստեղծագործության արդյունքն է, որի մասին կարելի է վստահորեն հաստատել, եթե նա ծանոթ չի եղել իրավատիրոջ բացահայտած արդյունաբերական դիզայնին:

4. Արտոնագրատերն իրավունք ունի արտոնագիրն ստանալուց հետո՝ սույն հոդվածի 2-րդ մասում նշված ժամանակահատվածում, արդյունաբերական դիզայնն օգտագործող երրորդ անձից պահանջելու համապատասխան հատուցում այդպիսի օգտագործման համար։ Հատուցման չափը որոշվում է կողմերի համաձայնությամբ, իսկ դրա բացակայության դեպքում՝ դատական կարգով:

5. Սույն հոդվածի 2-րդ մասով նախատեսված ժամանակավոր իրավական պահպանության գործողությունը համարվում է առ ոչինչ, եթե, սույն օրենքի համաձայն, արդյունաբերական դիզայնի հայտը հետ է կանչվել կամ հետկանչված է ճանաչվել, կամ հայտը մերժվել է, և սույն օրենքով նախատեսված դրա բողոքարկման հնարավորություններն սպառված են:

6. Մի քանի արտոնագրատերերի դեպքում (երբ արտոնագիրը տրված է մեկից ավելի անձանց անունով) պահպանվող արդյունաբերական դիզայնի նկատմամբ հարաբերությունները կարգավորվում են նրանց միջև կնքված պայմանագրով։ Այդպիսի պայմանագրի բացակայության դեպքում նրանցից յուրաքանչյուրն իրավունք ունի օգտագործելու արդյունաբերական դիզայնը ողջ ծավալով՝ իր հայեցողությամբ, իր բացառիկ իրավունքները խախտելու դեպքում հայցով դիմելու դատարան ցանկացած անձի դեմ, որն առանց մյուս արտոնագրատերերի թույլտվության օգտագործում է պահպանվող արդյունաբերական դիզայնը, սակայն իրավունք չունի առանց վերջիններիս համաձայնության կնքելու լիցենզային պայմանագրեր և իրականացնելու իրավունքի փոխանցման ցանկացած գործողություն՝ առանց մյուս արտոնագրատերերին արդյունաբերական դիզայնի արտոնագրից հրաժարվելու մասին ծանուցելու։

7. Արտոնագրատերն արտադրանքի վրա կարող է կիրառել շրջանագծի մեջ ներառված D տառի տեսքով նախազգուշական մակնշում՝ նշելով իր անունը (անվանումը) կամ արտոնագրի համարը։

Հոդված 24. Արդյունաբերական դիզայնի նկատմամբ իրավունքների սահմանափակումը

1. Սույն օրենքի 23-րդ հոդված 1-ին մասում նշված իրավունքները չեն կիրառվում՝

1) այլ պետության պատկանող և պատահաբար կամ ժամանակավորապես Հայաստանի Հանրապետության տարածքում գտնվող ցանկացած փոխադրամիջոցի սարքավորումների նկատմամբ, եթե դրանք բացառապես պայմանավորված են փոխադրամիջոցի կարիքներով, և փոխադրամիջոցը պատկանում է այն պետության քաղաքացիներին և (կամ) կազմակերպություններին, որը նույնպիսի իրավունքներ է վերապահում Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիներին և (կամ) կազմակերպություններին․

2) սույն մասի 1-ին կետում նշված տրանսպորտային միջոցների վերանորոգման համար Հայաստանի Հանրապետություն ներմուծվող պահեստամասերի ու պիտույքների նկատմամբ․

3) մեջբերման կամ ուսուցման նպատակով արդյունաբերական դիզայնի վերարտադրման գործողությունների նկատմամբ, պայմանով, որ այդպիսի գործողությունները համատեղելի լինեն բարեխիղճ առևտրային փորձի հետ, և նշվի սկզբնաղբյուրը, ինչպես նաև անօրինական կերպով չվնասեն արդյունաբերական դիզայնի բնականոն օգտագործմանը․

4) անձնական և ոչ առևտրային նպատակներով կատարված գործողությունների նկատմամբ․

5) փորձերի իրականացման համար ձեռնարկված գործողությունների նկատմամբ․

6) աղետների, համաճարակների և այլ արտակարգ իրավիճակների դեպքում:

2. Սույն հոդվածի 1-ին մասի համաձայն՝ արդյունաբերական դիզայնի օգտագործումը թույլատրվում է, պայմանով, որ այն չարդարացված վնաս չի պատճառում գրանցված արդյունաբերական դիզայնի բնականոն օգտագործմանը և չհիմնավորված կերպով չի խախտում արտոնագրատիրոջ օրինական շահերը, և որի դեպքում հաշվի են առնվում երրորդ անձանց օրինական շահերը: Հակառակ դեպքում արտոնագրատերն ունի արդյունաբերական դիզայնի չթույլատրված օգտագործման հետևանքով կրած նյութական վնասի չափին համապատասխան հատուցման իրավունք:

3. Արդյունաբերական դիզայնի նկատմամբ իրավունքի խախտում չեն համարվում պետական մարմինների գործողություններն այն դեպքում, երբ նրանք սույն օրենքը կիրառելիս գործում են բարեխիղճ:

Հոդված 25. Իրավունքների սպառումը

1. Պահպանվող արդյունաբերական դիզայնի արտոնագրատերը կամ բացառիկ լիցենզիա ունեցող անձն իրավունք չունի արգելելու պահպանվող արդյունաբերական դիզայն ներառող կամ այն մարմնավորող արտադրանքը Հայաստանի Հանրապետությունում քաղաքացիական շրջանառության մեջ մտցնելը, եթե այդ արտադրանքը Հայաստանի Հանրապետությունում վաճառքի միջոցով օրինական ճանապարհով քաղաքացիական շրջանառության մեջ է դրվել արտոնագրատիրոջ կողմից կամ նրա համաձայնությամբ:

2. Արդյունաբերական դիզայնի նկատմամբ բացառիկ իրավունքի խախտում չի համարվում նաև արդյունաբերական դիզայն ներառող կամ այն մարմնավորող արտադրանքի ներմուծումը Հայաստանի Հանրապետության տարածք, եթե դա արտոնագրատիրոջ կողմից կամ նրա համաձայնությամբ օրինական ճանապարհով քաղաքացիական շրջանառության մեջ է դրվել այլ երկրում, որի հետ գործում է ընդհանուր շուկայի կամ ընդհանուր մաքսային սահմանի մասին միջազգային պայմանագիր:

Հոդված 26. Վաղօրոք օգտագործման իրավունքը

1. Ցանկացած անձ, որը մինչև արդյունաբերական դիզայնի առաջնության թվականը Հայաստանի Հանրապետության տարածքում բարեխղճորեն օգտագործել է դրա հեղինակից անկախ ստեղծված նույնական լուծում կամ դրա համար կատարել է անհրաժեշտ նախապատրաստական աշխատանքներ, պահպանում է դրա հետագա անհատույց օգտագործման իրավունքը՝ այդպիսի օգտագործման ծավալի չընդլայնման պայմանով (վաղօրոք օգտագործման իրավունք):

2. Վաղօրոք օգտագործման իրավունքը թույլատրվում է փոխանցել այլ ֆիզիկական անձի կամ կազմակերպության միայն այն արտադրության հետ միասին, որտեղ օգտագործվել է նույնական լուծումը, կամ կատարվել են դրա համար անհրաժեշտ նախապատրաստական աշխատանքներ:

 

ԳԼՈՒԽ 5

ԱՐԴՅՈՒՆԱԲԵՐԱԿԱՆ ԴԻԶԱՅՆԻ ՀԱՅՏԻ ՄԵՐԺՈՒՄԸ, ԱՐԴՅՈՒՆԱԲԵՐԱԿԱՆ ԴԻԶԱՅՆԻ ՆԿԱՏՄԱՄԲ ԻՐԱՎՈՒՆՔԻ ԱՆՎԱՎԵՐ ՃԱՆԱՉՈՒՄԸ

 

Հոդված 27. Արդյունաբերական դիզայնի հայտի մերժումը և արդյունաբերական դիզայնի նկատմամբ իրավունքի անվավեր ճանաչումը

1. Արդյունաբերական դիզայնի հայտը կարող է մերժվել պետական լիազոր մարմնի որոշմամբ՝ համաձայն սույն օրենքի 48-րդ հոդվածի, կամ օրինական ուժի մեջ մտած դատական ակտով՝ պետական լիազոր մարմնի որոշման վիճարկման հետևանքով։

2. Գրանցված արդյունաբերական դիզայնի նկատմամբ իրավունքն անվավեր է ճանաչվում դատարան ներկայացված՝ արդյունաբերական դիզայնի արտոնագիրն անվավեր ճանաչելու մասին հայցի կամ իրավունքների պաշտպանության գործով համապատասխան հակընդդեմ հայցի հիման վրա:

3. Չգրանցված արդյունաբերական դիզայնի նկատմամբ իրավունքն անվավեր է ճանաչվում դատարան ներկայացված հայցի կամ հակընդդեմ հայցի հիման վրա:

Հոդված 28. Արդյունաբերական դիզայնի հայտի մերժման և արդյունաբերական դիզայնի նկատմամբ իրավունքն անվավեր ճանաչելու հիմքերը

1. Արդյունաբերական դիզայնի հայտը մերժվում է, և գրանցված կամ չգրանցված արդյունաբերական դիզայնի նկատմամբ իրավունքն անվավեր է ճանաչվում, եթե՝

1) արդյունաբերական դիզայնը չի համապատասխանում սույն օրենքի 11-րդ հոդվածով նախատեսված բնորոշմանը.

2) արդյունաբերական դիզայնը չի համապատասխանում սույն օրենքի 12-15-րդ հոդվածներով սահմանված պահանջներին.

3) օրենքով սահմանված կարգով օրինական ուժի մեջ մտած դատավճռի հիման վրա հաստատվել է, որ հայտատուն կամ արտոնագրատերը, սույն օրենքի 18-րդ և 19-րդ հոդվածների իմաստով, արդյունաբերական դիզայնի նկատմամբ իրավունք չունի.

4) արդյունաբերական դիզայնը ներառում է Փարիզյան կոնվենցիայի 6ter հոդվածում նշված որևէ տարր՝ առանց համապատասխան իրավասու մարմնի թույլտվության.

5) արդյունաբերական դիզայնը ներառում կամ նմանակում է խորհրդանիշներ, խորհրդանշաններ, զինանշաններ, որոնք այլ են, քան Փարիզյան կոնվենցիայի 6ter հոդվածով սահմանվածները, և որոնք առանձնահատուկ հետաքրքրություն են ներկայացնում հանրության համար, այդ թվում՝ մշակութային ժառանգության (ներառյալ՝ էթնիկական և կրոնական) օբյեկտները, դրանց ճանաչելի մասերի անվանումները կամ պատկերները, բացառությամբ այն դեպքերի, երբ դրանց գրանցման համար առկա է համապատասխան իրավասու մարմնի թույլտվությունը.

6) սույն օրենքով սահմանված պահանջների առումով արդյունաբերական դիզայնը հակադրության մեջ է նախորդող (ավելի վաղ) արդյունաբերական դիզայնի հետ, որը հանրամատչելի է դարձել պետական լիազոր մարմին հայտ ներկայացնելու թվականից, իսկ առաջնություն խնդրարկելու դեպքում՝ առաջնության թվականից առաջ, և որը պահպանվում է՝ ունենալով ավելի վաղ հայտի ներկայացման թվական, իսկ խնդրարկված առաջնության դեպքում՝ առաջնության թվական.

7) արդյունաբերական դիզայնը, առանց համապատասխան թույլտվության, ներառում է հեղինակային իրավունքի մասին օրենսդրությամբ պահպանվող ստեղծագործություն.

8) արդյունաբերական դիզայնում ներառված է պահպանվող անհատականացման միջոց, որը հանգեցնում է դրա իրավատիրոջ՝ օրենսդրությամբ նախատեսված իրավունքների խախտման.

9) գրանցումը հակասում է այլ իրավական ակտերի։

2. Սույն հոդվածի 1-ին մասում նշված հիմքերով արդյունաբերական դիզայնի նկատմամբ բացառիկ իրավունքն անվավեր ճանաչելու հայց կարող է ներկայացնել միայն շահագրգիռ անձը:

3. Սույն հոդվածի 1-ին մասի 2-րդ, 5-րդ, 7-րդ կամ 8-րդ կետերում նշված հիմքերով արդյունաբերական դիզայնի հայտի մերժման կամ արտոնագրով վերապահված դրա նկատմամբ իրավունքների անվավեր ճանաչման դեպքում արդյունաբերական դիզայնը կարող է գրանցվել, կամ արտոնագիրը կարող է գործողության մեջ մնալ ճշգրտված արդյունաբերական դիզայնի տեսքով, եթե այդ տեսքով նա համապատասխանում է արտոնագրաունակության պայմաններին, և պահպանված է արդյունաբերական դիզայնի էությունը։ Ճշգրտված արդյունաբերական դիզայնի գրանցումը ենթադրում է արդյունաբերական դիզայնի գրանցում, որն իրականացվել է հայտարկված արդյունաբերական դիզայնից հայտատուի մասնակիորեն հրաժարված տեսքով։ Ճշգրտված արդյունաբերական դիզայնի արտոնագիրը գործողության մեջ պահելը ենթադրում է արդյունաբերական դիզայնի պետական գրանցամատյան մտցնել արդյունաբերական դիզայնի արտոնագիրը մասնակիորեն անվավեր ճանաչելու մասին օրինական ուժի մեջ մտած դատական ակտը։

 

ԳԼՈՒԽ 6

ԱՐԴՅՈՒՆԱԲԵՐԱԿԱՆ ԴԻԶԱՅՆԻ ԱՌԱՋՆՈՒԹՅՈՒՆԸ

 

Հոդված 29. Առաջնության իրավունքը

1. Արդյունաբերական դիզայնի առաջնությունը որոշվում է հայտը պետական լիազոր մարմին ներկայացնելու թվականով:

2. Առաջնությունը կարող է որոշվել առաջին հայտը Փարիզյան կոնվենցիայի մասնակից կամ այդ կոնվենցիայի մասնակից չհանդիսացող Առևտրի համաշխարհային կազմակերպության անդամ որևէ պետություն ներկայացնելու թվականով (միջազգային առաջնություն), եթե արդյունաբերական դիզայնի հայտը պետական լիազոր մարմին է ներկայացվել նշված թվականից վեց ամսվա ընթացքում:

3. Առաջնության իրավունքից օգտվելու համար հայտատուն հայտ ներկայացնելիս կամ հայտի ներկայացման թվականից երկու ամսվա ընթացքում պետք է պետական լիազոր մարմնին հայտնի այդ մասին՝ նշելով խնդրարկվող առաջնության թվականը, վճարի օրենքով սահմանված պետական տուրքը յուրաքանչյուր խնդրարկվող առաջնության համար և առաջին հայտի ներկայացման թվականից (իսկ եթե առաջին հայտերը մի քանիսն են՝ այդպիսի հայտերի ամենավաղ ներկայացման թվականից) ինն ամսվա ընթացքում պետական լիազոր մարմին ներկայացնի առաջին հայտի ներկայացման գերատեսչության կողմից տվյալ հայտի վավերացված պատճենը: Սույն պահանջները չկատարելու դեպքում խնդրարկվող առաջնությունը չի տրամադրվում:

4. Անհրաժեշտության դեպքում պետական լիազոր մարմինը հայտատուից կարող է պահանջել առաջին հայտի հայերեն թարգմանությունը, որը ներկայացվում է այդ մասին հարցումն ուղարկելու օրվանից՝ երեք ամսվա ընթացքում։

5. Մի քանի առաջնություններ կարող են խնդրարկվել մի քանի առաջին հայտերի հիման վրա, որոնք ներկայացվել են մեկ կամ մի քանի երկրներում։ Եթե խնդրարկվել են մի քանի առաջնություններ, ապա առաջնություն խնդրարկելու ժամկետը հաշվարկվում է ամենավաղ առաջնության թվականից:

6. Մեկ կամ մի քանի առաջնություն սահմանելիս առաջնության իրավունքը տարածվում է միայն այն արդյունաբերական դիզայնների վրա, որոնք ներառված են առաջին հայտում կամ հայտերում, որոնց հիման վրա խնդրարկվում է առաջնությունը:

7․ Արդյունաբերական դիզայնի առաջնությունը կարող է որոշվել նույն արդյունաբերական դիզայնի էությունը բացահայտող նույն հայտատուի սկզբնական (ավելի վաղ ներկայացված) հայտի ներկայացման թվականով (ներքին առաջնություն), պայմանով, որ այն հետկանչված կամ հետկանչված համարված չէ այն հայտի ներկայացման թվականի դրությամբ, որով խնդրարկվում է այդպիսի առաջնություն, եթե նոր հայտը պետական լիազոր մարմին ներկայացվել է սկզբնական հայտի ներկայացման թվականից սկսած՝ վեց ամսվա ընթացքում։ Այս դեպքում սկզբնական հայտը համարվում է հետկանչված։

8. Առաջնությունը չի կարող որոշվել այն հայտով, որով արդեն խնդրարկվել է ավելի վաղ առաջնություն։

9. Արդյունաբերական դիզայնի առաջնությունը, որի հայտը ներկայացվել է սկզբնական հայտից այն առանձնացնելու հետևանքով (զատված հայտ), որոշվում է միևնույն հայտատուի կողմից պետական լիազոր մարմին ներկայացված սկզբնական հայտի ներկայացման թվականով, իսկ սկզբնական հայտով ավելի վաղ առաջնություն խնդրարկելու իրավունք ունենալու դեպքում՝ խնդրարկված ավելի վաղ առաջնության թվականով, եթե զատված հայտ ներկայացնելու օրվա դրությամբ սկզբնական հայտը հետկանչված կամ հետկանչված համարված չէ, զատված հայտը ներկայացվել է մինչև սկզբնական հայտով ընդունված արտոնագիր տալը մերժելու մասին որոշումը բողոքարկելու հնարավորությունների սպառվելը, իսկ սկզբնական հայտով ընդունված արտոնագիր տալու մասին որոշման դեպքում` ոչ ուշ, քան արդյունաբերական դիզայնի պետական գրանցումը։

10. Առաջնությունը կարող է որոշվել ավելի վաղ ներկայացված մի քանի սկզբնական հայտերով` յուրաքանչյուրի նկատմամբ պահպանելով սույն հոդվածի 7-րդ և 9-րդ մասերով սահմանված կարգը։

Հոդված 30. Ժամանակավոր իրավական պահպանությունը որոշ միջազգային ցուցահանդեսներում

1. Անձը, որը իրի կամ նրա մի մասի արտաքին տեսքը ցուցադրում է (առաջին ցուցադրում) պաշտոնական կամ պաշտոնապես ճանաչված միջազգային ցուցահանդեսում, որը կազմակերպվել է Հայաստանի Հանրապետությունում կամ Փարիզյան կոնվենցիայի մասնակից կամ այդ կոնվենցիայի մասնակից չհանդիսացող Առևտրի համաշխարհային կազմակերպության անդամ որևէ պետությունում, կարող է առաջին ցուցադրման օրից հետո` վեց ամսվա ընթացքում, պետական լիազոր մարմին հայտ ներկայացնել՝ խնդրարկելով առաջնություն, որը սահմանվում է ցուցահանդեսում արտադրանքի առաջին ցուցադրման թվականով (ցուցահանդեսային առաջնություն)։

2. Անձը, որը, սույն հոդվածի 1-ին մասի համաձայն, խնդրարկում է ցուցահանդեսային առաջնություն, պետական լիազոր մարմին հայտ ներկայացնելիս կամ հայտի ներկայացման թվականից եռամսյա ժամկետում նշում է ցուցահանդեսի տեսակը, դրա անցկացման վայրը, բացման և փակման թվականները, ցուցադրման առաջին օրը և ներկայացնում է ցուցահանդեսի միջազգային կարգավիճակի մասին գրավոր հավաստագիր, որը տվել է ցուցահանդեսը կազմակերպած մարմինը։ Նշված պահանջները չկատարելու դեպքում խնդրարկվող ցուցահանդեսային առաջնությունը չի տրվում։

3. Սույն հոդվածի 1-ին մասի համաձայն` խնդրարկվող ցուցահանդեսային առաջնությունը չի երկարաձգում սույն օրենքի 29-րդ հոդվածի 2-րդ մասով սահմանված միջազգային առաջնության խնդրարկման ժամկետը:

Հոդված 31. Խնդրարկվող առաջնության ճշգրտումը կամ լրացումը

1. Խնդրարկվող առաջնությունը ճշգրտելու կամ լրացնելու համար հայտատուն կարող է դիմում ներկայացնել պետական լիազոր մարմին առաջնության թվականից, կամ եթե ճշգրտումը կամ լրացումն առաջացնում է առաջնության թվականի փոփոխություն՝ այդ փոփոխված առաջնության թվականից ինն ամսվա ընթացքում, պայմանով, որ այդ դիմումը պետական լիազոր մարմին է ներկայացվում հայտը ներկայացնելու թվականից երեք ամսվա ընթացքում։

2. Դիմումին կցվում է սահմանված պետական տուրքի վճարումը հաստատող փաստաթուղթը։

3. Եթե խնդրարկվող առաջնության ճշգրտումը կամ լրացումն առաջացնում է առաջնության թվականի փոփոխություն, ապա սահմանված ժամկետները հաշվարկվում են փոփոխված առաջնության թվականից։

Հոդված 32. Առաջնության իրավունքի վերականգնումը

1. Եթե հայտը, որով խնդրարկվում է միջազգային առաջնություն, հայտատուի կողմից պետական լիազոր մարմին է ներկայացվում ուշացումով՝ առաջին հայտի ներկայացման թվականից վեց ամիս լրանալուց հետո, ապա հայտատուն կարող է առաջնության իրավունքի վերականգնման մասին դիմում ներկայացնել պետական լիազոր մարմին, եթե նշված ժամկետի խախտումը հայտատուի կողմից եղել է նրանից անկախ հանգամանքներով:

2. Առաջնության իրավունքի վերականգնման մասին դիմումը պետական լիազոր մարմին ներկայացվում է առաջնության թվականի խնդրարկման ժամկետի ավարտից հետո` երկու ամսվա ընթացքում: Դիմումին կցվում է սահմանված պետական տուրքի վճարումը հաստատող փաստաթուղթը։

3. Եթե առաջին հայտի վավերացված պատճենը չի ներկայացվել պետական լիազոր մարմին սույն օրենքի 29-րդ հոդվածի 3-րդ մասում նշված ժամկետում, ապա պետական լիազոր մարմինը կարող է վերականգնել առաջնության իրավունքը հետևյալ պայմանները պահպանելու դեպքում․

1) համապատասխան դիմումը հայտատուն ներկայացրել է մինչև սույն օրենքի 29–րդ հոդվածի 3-րդ մասում նշված ժամկետի ավարտը՝ դիմումին կցելով սահմանված պետական տուրքի վճարումը հաստատող փաստաթուղթը.

2) հայտատուն պետական լիազոր մարմին ներկայացրել է ապացույց այն մասին, որ առաջին հայտի պատճենի խնդրանքով դիմումը տվյալ հայտի ներկայացման գերատեսչություն ներկայացվել է ոչ ուշ, քան առաջին հայտի ներկայացման թվականից ութ ամիս լրանալը:

3) առաջին հայտի վավերացված պատճենը պետական լիազոր մարմին է ներկայացվել երկու ամսվա ընթացքում այն օրվանից, երբ առաջին հայտը գրանցած գերատեսչությունը հայտատուին տվել է համապատասխան պատճենը:

 

ԳԼՈՒԽ 7

ՍԱՀՄԱՆՎԱԾ ԺԱՄԿԵՏՆԵՐԻ ԵՐԿԱՐԱՁԳՈՒՄԸ ԵՎ ԻՐԱՎՈՒՆՔՆԵՐԻ ՎԵՐԱԿԱՆԳՆՈՒՄԸ

Հոդված 33. Սահմանված ժամկետների երկարաձգումը

1. Մինչև որոշակի գործողություններ կատարելու համար սույն օրենքով սահմանված ժամկետների ավարտը հայտատուն կամ արտոնագրատերը կարող է դրանց երկարաձգման մասին դիմում ներկայացնել պետական լիազոր մարմին՝ կցելով օրենքով սահմանված պետական տուրքի վճարումը հաստատող փաստաթուղթը: Պետական լիազոր մարմինը կարող է սահմանված ժամկետները երկարաձգել առավելագույնը վեց ամսով։

2. Սույն հոդվածի 1-ին մասով նախատեսված, ինչպես նաև սույն օրենքի 14-րդ հոդվածի 3-րդ մասի 2-րդ կետով, 29-րդ հոդվածի 2-րդ մասով, 30-րդ հոդվածի 1-ին մասով, 31-րդ հոդվածի 1-ին մասով, 32-րդ հոդվածի 2-րդ և 3-րդ մասերով, 34-րդ հոդվածի 2-րդ մասով, 35-րդ հոդվածի 2-րդ և 4-րդ մասերով, 37-րդ հոդվածի 3-րդ մասով, 47-րդ հոդվածի 1-ին մասով, 49-րդ հոդվածի 1-ին մասով, 51-րդ հոդվածով, 52-րդ հոդվածի 1-ին մասով, 65-րդ հոդվածի 2-րդ մասով նախատեսված դեպքերում սահմանված ժամկետները, սույն հոդվածի 1-ին մասի համաձայն, չեն երկարաձգվում։

3. Սահմանված ժամկետների երկարաձգման մասին դիմումը չի կարող մերժվել, եթե դիմող կողմը նախապես գրավոր չի ծանուցվել դիմումի հնարավոր մերժման մասին ծանուցագրի ուղարկման օրվանից՝ երկամսյա ժամկետում, իր նկատառումները ներկայացնելու առաջարկությամբ:

Հոդված 34. Սահմանված ժամկետները խախտելու դեպքում հայտով գործավարությունը

1. Հայտատուն, որը սահմանված ժամկետում չի կատարել արդյունաբերական դիզայնի նկատմամբ իրավունքներ ձեռք բերելու գործընթացներին առնչվող պարտադիր գործողությունները և դրա հետևանքով կորցրել է հայտի նկատմամբ ունեցած իրավունքը, կարող է դիմել պետական լիազոր մարմին՝ իր իրավունքը վերականգնելու և հայտով գործավարությունը շարունակելու խնդրանքով։

2. Հետագա գործավարությունը շարունակելու մասին դիմումը ներկայացնելու համար սահմանված ժամկետի խախտման և դրա իրավական հետևանքների մասին ծանուցագրի ուղարկման օրվանից՝ երկամսյա ժամկետում, հայտատուն պետք է ավարտի չկատարված գործողությունը և վճարի օրենքով սահմանված պետական տուրքը։ Նշված ժամկետում պահանջվող գործողությունը չկատարելու դեպքում դիմումը համարվում է չներկայացված։

3. Պետական լիազոր մարմինը չի կարող բավարարել հետագա գործավարությունը շարունակելու մասին հայտատուի դիմումը, եթե դա վերաբերում է սույն հոդվածի 2-րդ մասում նշված ժամկետի, ինչպես նաև պետական լիազոր մարմնի բողոքարկման խորհուրդ բողոք ներկայացնելու, սահմանված ժամկետների երկարաձգման մասին, իրավունքների վերականգնման մասին, խնդրարկվող առաջնության ճշգրտման կամ լրացման մասին կամ առաջնության իրավունքի վերականգնման մասին դիմում կամ առաջին հայտի վավերացված պատճենը ներկայացնելուն կամ արտոնագիրը գործողության մեջ պահելու համար պետական տուրքերի վճարման ժամկետների խախտմանը։

4. Հետագա գործավարությունը շարունակելու մասին դիմումը չի կարող մերժվել, եթե դիմող կողմը նախապես գրավոր չի ծանուցվել դիմումի հնարավոր մերժման մասին ծանուցագրի ուղարկման օրվանից՝ երկամսյա ժամկետում, իր նկատառումները ներկայացնելու առաջարկությամբ։

Հոդված 35. Իրավունքների վերականգնումը

1. Պետական լիազոր մարմնի առջև գործավարություն իրականացնող կողմը, որը, սույն օրենքի և դրա կիրարկումն ապահովող կարգերի համաձայն, պետական լիազոր մարմնի սահմանած ժամկետներում չի կարողացել պատշաճ կերպով կատարել իր պարտականությունները, կարող է վերականգնել իր իրավունքները, եթե սահմանված ժամկետի խախտումը հանգեցնում է հայտի կամ ցանկացած դիմումի հետկանչմանը, մերժմանը կամ իրավունքից զրկմանը, և պետական լիազոր մարմինը համարում է, որ ժամկետների խախտումը տեղի է ունեցել ոչ կանխամտածված:

2. Իրավունքների վերականգնման մասին դիմումը ներկայացվում է սահմանված ժամկետի խախտման պատճառի վերացման պահից, կամ եթե կողմը հետագայում ծանուցվել է սահմանված ժամկետի խախտման մասին ծանուցագրի ուղարկման օրվանից՝ երկամսյա ժամկետում: Դիմումը ներկայացվում է սահմանված ժամկետը լրանալուց հետո պահանջված գործողությունները կատարելու դեպքում՝ կցելով սահմանված պետական տուրքի վճարումը հաստատող փաստաթուղթը։ Իրավունքների վերականգնման մասին դիմումը պետք է լինի հիմնավորված և պարունակի փաստեր և ապացույցներ, որոնք կարդարացնեն ժամկետները չպահպանելը։ Նշված պահանջները չկատարելու դեպքում դիմումը համարվում է չներկայացված։

3. Իրավունքների վերականգնման մասին դիմումը չի կարող ամբողջությամբ կամ մասնակիորեն մերժվել, եթե դիմող կողմը նախապես գրավոր չի ծանուցվել դիմումն ամբողջությամբ կամ մասնակիորեն մերժելու հնարավորության մասին ծանուցագրի ուղարկման օրվանից՝ եռամսյա ժամկետում, իր նկատառումները ներկայացնելու առաջարկությամբ։

4. Իրավունքների վերականգնման մասին դիմումը ներկայացվում է ոչ ուշ, քան սահմանված ժամկետը լրանալուց հետո` մեկ տարվա ընթացքում, իսկ եթե դիմումը վերաբերում է իրավունքների երկարաձգման համար պետական տուրքերի չվճարմանը, ապա ոչ ուշ, քան «Պետական տուրքի մասին» օրենքով սահմանված լրացուցիչ 6-ամսյա ժամկետը լրանալուց հետո` մեկ տարվա ընթացքում:

5. Իրավունքների վերականգնման մասին դիմումը չի բավարարվում, եթե դա վերաբերում է սույն հոդվածի 2-րդ և 4-րդ մասերով սահմանված ժամկետներին, պետական լիազոր մարմնի բողոքարկման խորհուրդ բողոք ներկայացնելու, առաջին հայտի վավերացված պատճենը ներկայացնելու, սահմանված ժամկետների երկարաձգման, հետագա գործավարությունը շարունակելու, խնդրարկվող առաջնության ճշգրտման կամ լրացման կամ առաջնության իրավունքի վերականգնման մասին դիմում ներկայացնելու ժամկետներին։

6. Եթե իրավունքների վերականգնման մասին դիմում ներկայացնելիս նշված չեն եղել ժամկետը բաց թողնելու պատճառները, ապա կողմն այդ տվյալները ներկայացնում է այդ մասին պետական լիազոր մարմնի ծանուցագրի ուղարկման օրվանից՝ եռամսյա ժամկետում։

 

ԳԼՈՒԽ 8

ՀԱՅՏ ՆԵՐԿԱՅԱՑՆԵԼԸ ԵՎ ԴՐԱ ՆԿԱՏՄԱՄԲ ՊԱՀԱՆՋՆԵՐԸ

 

Հոդված 36. Հայտին ներկայացվող պահանջները

1. Արդյունաբերական դիզայնի հայտը կարող է վերաբերել մեկ կամ մի քանի արդյունաբերական դիզայնի, պայմանով, որ դրանք վերաբերում են ԱԴՄԴ մեկ դասին, բացառությամբ զարդանախշերի։

2. Հայտը պետք է ներառի՝

1) դիմում՝ արտոնագիր ստանալու մասին.

2) տեղեկություններ, որոնք թույլ են տալիս անհատականացնել հայտատուին.

3) հայտում ներառված իրի կամ մի քանի իրերի արտաքին տեսքն ամբողջությամբ բացահայտող և վերարտադրման հնարավորություն ունեցող լուսանկարը (լուսանկարները) կամ գրաֆիկական պատկերը (պատկերները).

4) արտադրանքի նշումը, որում արդյունաբերական դիզայնը կարող է մարմնավորվել կամ օգտագործվել:

3. Հայտը կարող է ներառել՝

1) տեղեկություններ, որոնք թույլ են տալիս անհատականացնել հեղինակին (հեղինակներին)։ Հայտում նշվելուց հեղինակի հրաժարվելու դեպքում՝ հայտատուի հայտարարությունն այն մասին, որ հեղինակը հրաժարվել է որպես այդպիսին հայտում նշված լինելուց.

2) տեղեկություններ, որոնք անհատականացնում են արտոնագրային հավատարմատարին կամ հայտատուի այլ ներկայացուցչի (ներկայացուցչի առկայության դեպքում).

3) տեղեկություններ՝ խնդրարկվող առաջնության մասին (համապատասխան դեպքում).

4) ԱԴՄԴ ցուցիչը՝ Լոկառնոյի համաձայնագրին համապատասխան.

5) խնդրանք՝ արդյունաբերական դիզայնի հայտի հրապարակումը հետաձգելու մասին սույն օրենքի 44-րդ հոդվածի 2-րդ մասի համաձայն:

4. Հայտին կցվում են՝

1) լիազորագիրը՝ հայտը արտոնագրային հավատարմատարի կամ այլ ներկայացուցչի միջոցով ներկայացնելու դեպքում.

2) արդյունաբերական դիզայնի նկարագրությունը՝ հայտատուի ցանկությամբ.

3) արդյունաբերական դիզայնի առաջնությունը հաստատող փաստաթուղթը՝ առաջնություն խնդրարկելու դեպքում.

4) օրենքով սահմանված պետական տուրքի վճարման անդորրագիրը, համապատասխան դեպքում նաև նվազեցված դրույքաչափով վճարման հիմքերը` համաձայն «Պետական տուրքի մասին» օրենքի 28-րդ հոդվածի։

Հոդված 37. Հայտի ձևակերպումը և այն ներկայացնելու ձևերը

1. Հայտը պետական լիազոր մարմին ներկայացնում է սույն օրենքի 18-րդ և 19-րդ հոդվածների համաձայն դրա իրավասությունն ունեցող անձը՝ անձամբ կամ իր ներկայացուցչի միջոցով:

2. Արտոնագիր ստանալու մասին դիմումը և մյուս փաստաթղթերը ներկայացվում են հայերեն։

3. Հայտի մյուս փաստաթղթերը կարող են ներկայացվել նաև այլ լեզվով։ Այս դեպքում հայտատուն պարտավոր է պետական լիազոր մարմին ներկայացնել դրանց հայերեն թարգմանությունը՝ հայտը ներկայացնելու օրվանից հետո` եռամսյա ժամկետում:

4. Սահմանված ժամկետում հայտի փաստաթղթերի թարգմանությունը պետական լիազոր մարմին չներկայացնելու դեպքում հայտը համարվում է հետկանչված, որի մասին ծանուցվում է հայտատուն։

5. Պետական լիազոր մարմինը հայտով գործավարությունն իրականացնում է հայերեն։

6. Արդյունաբերական դիզայնի հայտի ձևակերպման, ներկայացման և քննարկման կարգը (այսուհետ` Կարգ) սահմանում է Կառավարությունը։

Հոդված 38. Հայտը ներկայացնելու թվականը

1. Պետական լիազոր մարմինը հայտի ներկայացման թվականը սահմանում է հայտի ստացման թվականով և հայտին տալիս է գրանցման հերթական համար, եթե այն ներառում է առնվազն`

1) հիշատակում (դիմում) այն մասին, որ խնդրարկվում է արդյունաբերական դիզայնի արտոնագիր.

2) տեղեկություններ, որոնք թույլ են տալիս նույնականացնել հայտատուին.

3) հայտում ներառված իրի կամ մի քանի իրերի կամ դրանց մի մասի արտաքին տեսքը բացահայտող լուսանկարը (լուսանկարները) կամ գրաֆիկական պատկերը (պատկերները)․

4) օրենքով սահմանված պետական տուրքի վճարման անդորրագիրը։

2. Միջազգային հայտի ներկայացման թվականը սահմանվում է Հաագայի համաձայնագրին համապատասխան:

3. Եվրասիական արտոնագրային կոնվենցիային կից արձանագրության 17-րդ հոդվածի համաձայն փոխակերպված հայտի ներկայացման թվականը սահմանվում է տվյալ հոդվածին համապատասխան։

Հոդված 39. Հայտի կամ դիմումի հետկանչումը

1. Գործավարության ցանկացած փուլում հայտատուն կարող է հետ կանչել պետական լիազոր մարմին ներկայացրած իր հայտը կամ ցանկացած դիմում։

2. Հայտի վերաբերյալ ներկայացրած իր ցանկացած դիմում հայտատուն կարող է հետ կանչել այն ներկայացնելու օրվանից հետո՝ հինգ աշխատանքային օրվա ընթացքում:

3. Հայտը կամ դիմումը համարվում է հետկանչված՝ պետական լիազոր մարմնի կողմից դրա հետկանչման դիմումն ստանալու օրվանից։

4. Հայտի հետկանչման մասին հայտատուի դիմումի հիման վրա պետական լիազոր մարմինը տեղեկություն է հրապարակում տվյալ հայտով գործավարությունն ավարտելու վերաբերյալ:

5. Հայտը, որը ներառում է մի քանի արդյունաբերական դիզայն, կարող է հետ կանչվել դրանց բոլորի կամ որոշ մասի համար:

6. Մի քանի հայտատուների դեպքում հայտը կամ դիմումը կարող է հետ կանչվել միայն նրանց բոլորի գրավոր համաձայնությամբ:

Հոդված 40. Վրիպակների ուղղումը

1. Պետական լիազոր մարմինը կարող է ցանկացած ժամանակ, իր նախաձեռնությամբ կամ հայտատուի կամ արտոնագրատիրոջ դիմումի համաձայն, անվանումների, թվականների, համարների և այլ վրիպակների վերաբերյալ ուղղումներ կատարել իր հրապարակումներում և գրանցամատյաններում։

2. Հայտատուի, արտոնագրատիրոջ թույլ տված վրիպակների ուղղման համար ներկայացվող դիմումին կցվում է սահմանված պետական տուրքի վճարումը հաստատող փաստաթուղթը։

3. Ուղղված վրիպակների մասին տեղեկությունները հրապարակվում են պետական լիազոր մարմնի պաշտոնական տեղեկագրում, որի մասին տեղեկացվում է հայտատուն կամ արտոնագրատերը:

 

ԳԼՈՒԽ 9

ԱՐՏՈՆԱԳԻՐ ՏԱԼՈՒՆ ՆԱԽՈՐԴՈՂ ԸՆԹԱՑԱԿԱՐԳԸ

 

Հոդված 41. Հայտի փորձաքննությունը

1. Պետական լիազոր մարմինը, Կարգի համաձայն, ստուգում է հայտի և դրա առարկա հանդիսացող արդյունաբերական դիզայնի համապատասխանությունը սույն օրենքով սահմանված պահանջներին: Այդ նպատակով պետական լիազոր մարմինն անցկացնում է հայտի ձևական և նախնական փորձաքննություն և սույն օրենքով սահմանված կարգով` ըստ էության փորձաքննություն:

2. Հայտի փորձաքննության ընթացքում պետական լիազոր մարմինն իրավունք ունի հայտատուից պահանջելու հայտատուի կամ հեղինակի անձը ճշտելու, ճիշտ ձևակերպված ազգային հայտին կամ արտոնագրաունակության պայմանների բավարարմանը վերաբերող լրացուցիչ նյութեր, որոնք համարում է անհրաժեշտ:

Հոդված 42. Հայտի ձևական փորձաքննությունը

1. Հայտի ձևական փորձաքննության անցկացման ընթացքում պետական լիազոր մարմինն ստուգում է դրա համապատասխանությունը սույն օրենքի 38-րդ հոդվածի համաձայն հայտի ներկայացման թվականը սահմանելու պահանջներին:

2. Եթե ստուգմամբ պարզվում է, որ ստացված փաստաթղթերը չեն համապատասխանում սույն օրենքի 38-րդ հոդվածի 1-ին մասում նշված պահանջներին, ապա պետական լիազոր մարմինը դրանք ստանալու օրվանից՝ երեք աշխատանքային օրվա ընթացքում, այդ մասին գրավոր ծանուցում է հայտատուին` այն ուղարկելու օրվանից հետո՝ երկամսյա ժամկետում, բացակայող փաստաթղթերը և (կամ) տեղեկությունները ներկայացնելու առաջարկությամբ։ Սահմանված ժամկետում պահանջվող փաստաթղթերը և (կամ) տեղեկությունները պետական լիազոր մարմին չներկայացնելու դեպքում հայտը համարվում է չներկայացված, որի մասին ծանուցվում է հայտատուն։

3. Եթե ստուգմամբ պարզվում է, որ ստացված փաստաթղթերը համապատասխանում են սույն օրենքի 38-րդ հոդվածի 1-ին մասում նշված պահանջներին, ապա պետական լիազոր մարմինը հայտի ներկայացման թվականը սահմանում է դրանց ստացման թվականով: Եթե, սույն հոդվածի 2-րդ մասի համաձայն, հայտի փաստաթղթերը համապատասխանեցվել են սահմանված պահանջներին, ապա պետական լիազոր մարմինը հայտի ներկայացման թվականը սահմանում է դրանցից վերջինի ստացման թվականով, եթե պահանջված փաստաթղթերը և (կամ) տեղեկությունները պետական լիազոր մարմին ներկայացվել են ոչ միաժամանակ: Հայտի ներկայացման թվականը սահմանելու դեպքում պետական լիազոր մարմինը հայտը գրանցում է արդյունաբերական դիզայնների հայտերի հիմնապաշարում:

Հոդված 43. Հայտի նախնական փորձաքննությունը

1. Հայտի ներկայացման թվականը սահմանելուց հետո պետական լիազոր մարմինը տասն աշխատանքային օրվա ընթացքում անցկացնում է հայտի նախնական փորձաքննություն:

2. Նախնական փորձաքննության շրջանակներում պետական լիազոր մարմինն ստուգում է՝

1) հայտի և դրա փաստաթղթերի համապատասխանությունը սույն օրենքի 36-րդ հոդվածի 2-րդ մասով և Կարգով սահմանված պահանջներին.

2) լրացուցիչ նյութերի բովանդակությունը (համապատասխան դեպքում), պարզելու՝ արդյոք դրանք չեն փոխում արդյունաբերական դիզայնի էությունը.

3) սույն օրենքով նախատեսված առաջնության խնդրարկման համար սահմանված պահանջների կատարումը և համապատասխան դեպքում սահմանում է խնդրարկվող առաջնությունը.

4) սույն օրենքով սահմանված ներկայացուցչությանը վերաբերող պահանջների կատարումը:

3. Եթե նախնական փորձաքննության ընթացքում պարզվում է, որ հայտում կամ լրացուցիչ նյութերում առկա են բացակայող կամ Կարգով սահմանված պահանջներին չհամապատասխանող մասեր կամ փաստաթղթեր, ապա պետական լիազոր մարմինը հայտատուին ուղարկում է հարցում՝ ուղղված կամ բացակայող մասերը կամ փաստաթղթերը հարցումն ուղարկելու օրվանից՝ երկամսյա ժամկետում, ներկայացնելու առաջարկությամբ։ Այս դեպքում սույն հոդվածի 1-ին մասով սահմանված ժամկետի ընթացքը կասեցվում է մինչև հարցման պատասխանի ստացումը, բայց ոչ ավելի, քան հարցման պատասխանի ներկայացման ժամկետի ավարտը։

4. Հայտը ներկայացնելու թվականից երկամսյա ժամկետում իր նախաձեռնությամբ կամ հարցման հիման վրա հայտատուն կարող է, լրացուցիչ նյութեր ներկայացնելով, ուղղումներ կամ ճշգրտումներ կատարել հայտի նյութերում՝ չփոփոխելով ներկայացված արդյունաբերական դիզայնի էությունը։

5. Լրացուցիչ նյութերը համարվում են արդյունաբերական դիզայնի էությունը փոփոխող, եթե ներկայացվել են արդյունաբերական դիզայնի էական հատկանիշներ, որոնք բացակայել են արդյունաբերական դիզայնում ներկայացման թվականի դրությամբ, կամ ներկայացվել են արտադրանքի պատկերներ, որոնցից հեռացվել են արդյունաբերական դիզայնի էական հատկանիշներ, որոնք պատկերների վրա առկա էին հայտի ներկայացման թվականի դրությամբ: Լրացուցիչ նյութերի այն մասը, որը փոփոխում է ներկայացված արդյունաբերական դիզայնի էությունը, փորձաքննության ընթացքում հաշվի չի առնվում։

6. Եթե խախտված է սույն օրենքի 36-րդ հոդվածի 3-րդ մասի 1-ին կետի պահանջը՝ հայտում բացակայում են հեղինակի անհատականացման համար բավարար տեղեկությունները, ու հայտարարություն չի ներկայացվել այն մասին, որ հեղինակը հրաժարվել է որպես այդպիսին նշված լինելուց, և այդ բացթողումը չի վերացվել այդ մասին պետական լիազոր մարմնի հարցումն ուղարկելու օրվանից՝ երկամսյա ժամկետում, ապա հայտը համարվում է հետկանչված, որի մասին ծանուցվում է հայտատուն:

7. Առաջնության խնդրարկման համար սույն օրենքով սահմանված պահանջները հայտատուի կողմից չկատարելը հանգեցնում է տվյալ հայտով առաջնության իրավունքի կորստի:

8. Եթե հայտը ներկայացվել է մի քանի արդյունաբերական դիզայնների համար, որոնք չեն վերաբերում ԱԴՄԴ մեկ դասին, ապա հայտատուին առաջարկվում է այդ մասին ծանուցումն ուղարկելու օրվանից՝ երկամսյա ժամկետում, հայտնել, թե արդյունաբերական դիզայններից որը պետք է քննարկվի, և անհրաժեշտ ճշգրտումներ կատարել հայտի փաստաթղթերում։ Նշված ժամկետում հայտատուի կողմից ծանուցումն անպատասխան թողնվելու դեպքում քննարկվում է այն արդյունաբերական դիզայնը, որը հայտում բերված է առաջինը։

9. Հայտը, որը ներառում է մեկից ավելի արդյունաբերական դիզայններ, որոնք չեն վերաբերում ԱԴՄԴ մեկ դասին, հայտատուի նախաձեռնությամբ կամ պետական լիազոր մարմնի առաջարկով սույն օրենքի 29-րդ հոդվածի 9-րդ մասում նշված ժամկետներում կարող է բաժանվել մեկ կամ մի քանի զատված հայտ ներկայացնելու միջոցով՝ սկզբնական հայտում ներկայացված արդյունաբերական դիզայնները բաշխելով այդ հայտերի միջև:

10. Զատված հայտը, որը բավարարում է սույն օրենքի 29-րդ հոդվածի 9-րդ մասով սահմանված պահանջները, պահպանում է սկզբնական հայտի ներկայացման թվականը և սահմանված առաջնության թվականը։

11. Զատված հայտի ձևակերպման և ներկայացման նկատմամբ Կարգով նախատեսված պահանջների խախտման ու սահմանված ժամկետում հայտատուի կողմից անհրաժեշտ ճշգրտումները և ուղղումները չներկայացվելու դեպքում զատված հայտը համարվում է չներկայացված, որի մասին ծանուցվում է հայտատուն:

12. Սույն հոդվածի 3-րդ մասում նշված հարցման մեջ հիշատակված բոլոր թերությունները սահմանված ժամկետում հայտատուի կողմից չվերացվելու դեպքում հայտը համարվում է հետկանչված, բացառությամբ սույն օրենքի 64-րդ և 65-րդ հոդվածներում նշված դեպքերի։

13. Եթե պետական լիազոր մարմինը համարում է, որ հայտի փաստաթղթերն ու լրացուցիչ նյութերն իրենց բովանդակությամբ և ձևով համապատասխանում են սույն օրենքով սահմանված պահանջներին, որոշում է կայացնում սույն օրենքի 44-րդ հոդվածով սահմանված ժամկետում հայտի հրապարակման մասին, որի վերաբերյալ ծանուցում է հայտատուին:

14. Հայտի քննարկման ցանկացած փուլում օրենքով սահմանված պետական տուրքի վճարման պայմանով հայտատուն կարող է ներկայացնել դիմում հայտում փոփոխություններ կատարելու մասին, որոնք չեն հանգեցնում արդյունաբերական դիզայնի էության փոխոխության:

Հոդված 44. Հայտի հրապարակումը

1. Սույն օրենքի 43-րդ հոդվածի 13-րդ մասի համաձայն հայտի հրապարակման մասին ընդունված որոշման հիման վրա դրա կայացման օրվանից՝ 15 աշխատանքային օրվա ընթացքում, պետական լիազոր մարմինը հայտը հրապարակում է «Արդյունաբերական սեփականություն» պաշտոնական տեղեկագրում: Հայտի մասին հրապարակվող տեղեկությունների ցանկը սահմանում է պետական լիազոր մարմինը:

2. Հայտատուի դիմումի համաձայն՝ օրենքով սահմանված պետական տուրքի վճարման պայմանով սույն հոդվածի 1-ին մասով նախատեսված հրապարակումը կարող է հետաձգվել ոչ ավելի, քան մինչև հայտը ներկայացնելու թվականից վեց ամիս լրանալը։

3. Սույն օրենքով սահմանված կարգով մերժված, հետկանչված կամ հետկանչված համարված հայտերը չեն հրապարակվում:

4. Սույն օրենքի 43-րդ հոդվածի 9-րդ մասի համաձայն զատված հայտը չի հրապարակվում, եթե դրա մեջ ներառված արդյունաբերական դիզայններն արդեն հրապարակվել են սկզբնական հայտի շրջանակներում:

Հոդված 45. Երրորդ անձանց առարկությունները

1. Հայտի հրապարակման թվականից երկամսյա ժամկետում ցանկացած շահագրգիռ անձ կարող է արդյունաբերական դիզայնի արտոնագիր տալու դեմ պետական լիազոր մարմին գրավոր հիմնավորված առարկություն ներկայացնել հետևյալ հիմքերով․

1) արդյունաբերական դիզայնը չի համապատասխանում սույն օրենքի 11-րդ հոդվածով սահմանված պահանջներին կամ հակասում է հասարակության շահերին կամ բարոյականության սկզբունքներին․

2) արդյունաբերական դիզայնը ներառում է հեղինակային իրավունքով պահպանվող օբյեկտ, եթե այդ իրավունքները ձեռք են բերվել մինչև տվյալ արդյունաբերական դիզայնի հայտի ներկայացման թվականը կամ առաջնության թվականը (եթե այդպիսին կա) կամ ավելի վաղ առաջնության թվական ունեցող արդյունաբերական սեփականության ցանկացած այլ պահպանվող օբյեկտ` առանց իրավատիրոջ թույլտվության․

3) հայտատուն, սույն օրենքի 18-րդ և 19-րդ հոդվածների համաձայն, հայտ ներկայացնելու իրավասություն ունեցող անձ չէ:

2. Առարկությունը համարվում է ներկայացված, եթե դրան կցված է օրենքով սահմանված պետական տուրքի վճարման անդորրագիրը։

3. Առարկությունն ստանալու օրվանից՝ երեք աշխատանքային օրվա ընթացքում, պետական լիազոր մարմինն ստուգում է այն և սույն հոդվածի 1-ին և 2-րդ մասերով սահմանված պայմաններին դրա համապատասխանության դեպքում առարկության մասին գրավոր ծանուցում է հայտատուին՝ նշված ծանուցագրի ուղարկման օրվանից՝ մեկամսյա ժամկետում, իր նկատառումները ներկայացնելու առաջարկությամբ։ Նշված ժամկետում հայտատուի կողմից նկատառումներ չներկայացվելու դեպքում առարկության հետագա քննարկումն իրականացվում է առկա նյութերի հիման վրա։

4. Սույն հոդվածի 1-ին և 2-րդ մասերով սահմանված պայմաններին չհամապատասխանող առարկությունը համարվում է չներկայացված, որի մասին պետական լիազոր մարմինը գրավոր ծանուցում է այն ներկայացնողին։

Հոդված 46. Առարկությունների քննարկումը

1. Առարկությունների քննարկման ընթացքում պետական լիազոր մարմինը գնահատում է դրանց հիմնավորվածությունը՝ հաշվի առնելով հայտատուի ներկայացրած նկատառումները (ստանալու դեպքում):

2. Առարկության քննարկումը կարող է կասեցվել այդ մասին հայտատուի ներկայացրած հիմնավորված դիմումի համաձայն` մինչև դիմումում նշված ժամկետի ավարտը:

3. Առարկության քննարկումը կասեցվում է հետևյալ դեպքերում և ժամկետներով․

1) հակադրվել է ավելի վաղ առաջնությամբ արդյունաբերական դիզայնի հայտ մինչև դրա վերաբերյալ վերջնական մերժման որոշման կայացումը կամ համապատասխան դեպքում մինչև ավելի վաղ առաջնությամբ արդյունաբերական դիզայնի արտոնագիր տալը.

2) կողմերից մեկը հիմնավորված դիմում է ներկայացրել մինչև դրանում նշված ժամկետի ավարտը, բայց ոչ ավելի, քան երեք ամիս։

4. Առարկության քննարկումը վերսկսվում է դրա կասեցման հիմքերը վերանալուց հետո։

5. Առարկության քննարկման արդյունքներով պետական լիազոր մարմինը կայացնում է հետևյալ որոշումներից մեկը․

1) առարկությունն ամբողջությամբ կամ մասնակիորեն բավարարելու, եթե հայտարկված բոլոր արդյունաբերական դիզայնները կամ դրանց մի մասը արտոնագիր տալու ենթակա չեն.

2) առարկությունը մերժելու մասին։

Հոդված 47. Արդյունաբերական դիզայնի ըստ էության փորձաքննությունը

1. Պետական լիազոր մարմինը հայտի հրապարակման օրվանից հետո` եռամսյա ժամկետում, Կառավարության սահմանած կարգով անցկացնում է հայտի ըստ էության փորձաքննություն՝ ստուգելու համար արդյունաբերական դիզայնի համապատասխանությունը սույն օրենքով սահմանված պահպանության պայմաններին։

2. Նշված ժամկետի ընթացքը կասեցվում է տվյալ հայտի վերաբերյալ սույն օրենքի 45-րդ հոդվածի 1-ին մասին համապատասխան յուրաքանչյուր առարկության ստացման կապակցությամբ, նույն հոդվածի 3-րդ մասում նշված ժամկետներով:

3. Սույն օրենքի 43-րդ հոդվածի 9-րդ և 10-րդ մասերի համաձայն զատված հայտով, որն առանձնացվել է այն սկզբնական ներկայացված հայտից, որով սկսվել էր ըստ էության փորձաքննության անցկացումը, և վճարվել էր օրենքով սահմանված պետական տուրքը, ըստ էության փորձաքննությունն անցկացվում է սույն օրենքի 46-րդ հոդվածով նախատեսված հայտի նախնական փորձաքննությունը դրական արդյունքով ավարտից անմիջապես հետո: Արդյունաբերական դիզայնի ըստ էության փորձաքննություն անցկացնելու համար սահմանված պետական տուրքն այս դեպքում չի վճարվում:

4. Սույն հոդվածի 1-ին մասի համաձայն՝ պետական լիազոր մարմինն ստուգում է սույն օրենքի 28-րդ հոդվածի 1-ին մասով նախատեսված մերժման հիմքերի առկայությունը` հաշվի առնելով ներկայացված առարկությունների քննարկման արդյունքները:

5. Արդյունաբերական դիզայնի պահպանունակության պայմաններն ստուգվում են՝ հաշվի առնելով առնվազն անմիջականորեն պետական լիազոր մարմնի տրամադրության տակ եղած տեղեկատվությունը։

6. Պետական լիազոր մարմինն իրավունք ունի հայտատուից պահանջելու ցանկացած տեղեկություն, որը համարում է անհրաժեշտ հայտատուին կամ հեղինակին անհատականացնելու, հայտը ճիշտ լրացնելու, պահպանության պայմաններին համապատասխանեցումն ապահովելու համար: Տեղեկությունը հայտատուն ներկայացնում է ծանուցումն ուղարկելու օրվանից՝ երկամսյա ժամկետում, և չպետք է փոխի արդյունաբերական դիզայնի էությունը: Սահմանված ժամկետում պատասխանը կամ սահմանված ժամկետի երկարաձգման դիմումը չներկայացնելու դեպքում հայտը համարվում է հետկանչված, պայմանով, որ առանց պահանջված տեղեկության ըստ էության փորձաքննություն անցկացնելն անհնարին է, որի մասին ծանուցվում է հայտատուն:

7. Արդյունաբերական դիզայնի արտոնագիր տալը չի կարող մերժվել առանց հայտատուին հնարավորություն ընձեռելու հետ կանչել հայտը կամ փոփոխություններ կատարել դրա մեջ կամ փաստարկներ ներկայացնել արդյունաբերական դիզայնի արտոնագիր տալու օգտին փորձաքննության արդյունքի մասին (հնարավոր մերժման կամ մասնակի մերժման) ծանուցումն ուղարկելու օրվանից՝ երկամսյա ժամկետում։ Հայտատուի ներկայացրած փաստարկները պետական լիազոր մարմինը քննարկում է դրանք ստանալու օրվանից՝ մեկամսյա ժամկետում։

Հոդված 48. Արտոնագիր տալու վերաբերյալ որոշումները

1. Արդյունաբերական դիզայնի ըստ էության փորձաքննության արդյունքով, հաշվի առնելով սույն օրենքի 46-րդ հոդվածի 4-րդ մասի համաձայն ընդունված որոշումները, պետական լիազոր մարմինը որոշում է կայացնում`

1) արտոնագիր տալու մասին, եթե պարզվել է, որ արդյունաբերական դիզայնը համապատասխանում է պահպանունակության պայմաններին, կամ

2) արտոնագիր տալը մերժելու մասին` սույն օրենքի 28-րդ հոդվածով նախատեսված` արտոնագիր տալը մերժելու մասին հիմքերով:

2. Եթե մեկ հայտով ներկայացված արդյունաբերական դիզայններից միայն մի մասն է համապատասխանում պահպանունակության պայմաններին, ապա արտոնագիր տալու մասին որոշումը կայացվում է միայն տվյալ մասի նկատմամբ:

3. Պետական լիազոր մարմնի արտոնագիր տալը մերժելու մասին ընդունված որոշումները պետք է լինեն պատճառաբանված և հիմնավորված։

Հոդված 49. Պետական լիազոր մարմնի որոշումների բողոքարկումը

1. Հայտի քննարկման և արդյունաբերական դիզայնի ըստ էության փորձաքննության ընթացքում պետական լիազոր մարմնի կայացրած ցանկացած որոշմանը չհամաձայնելու դեպքում այն ուղարկելու օրվանից՝ եռամսյա ժամկետում, հայտատուն կարող է բողոք ներկայացնել պետական լիազոր մարմնի բողոքարկման խորհուրդ:

2. Պետական լիազոր մարմնի որոշման դեմ բողոքարկման խորհուրդ բողոք ներկայացնելու դեպքում տվյալ որոշման գործողությունը կասեցվում է:

3. Բողոքը համարվում է ներկայացված` սահմանված պետական տուրքի վճարումը հաստատող փաստաթուղթը ներկայացնելու դեպքում:

4. Բողոքը պետք է պարունակի որոշման ոչ իրավաչափությունը հաստատող հիմնավոր փաստարկներ:

5. Բողոքը քննարկվում է ստացման օրվանից՝ երկամսյա ժամկետում:

6. Բողոքի քննարկման արդյունքներով բողոքարկման խորհուրդն ընդունում է հետևյալ որոշումներից որևէ մեկը․

1) բողոքն ամբողջությամբ կամ մասնակիորեն բավարարելու, փորձաքննության որոշումն ամբողջությամբ կամ մասնակիորեն չեղյալ ճանաչելու և հայտով գործավարությունը շարունակելու մասին.

2) բողոքն ամբողջությամբ կամ մասնակիորեն բավարարելու, փորձաքննության որոշումն ամբողջությամբ կամ մասնակիորեն չեղյալ ճանաչելու և արդյունաբերական դիզայնի արտոնագիր տալու մասին.

3) բողոքը մերժելու և փորձաքննության որոշումն ուժի մեջ թողնելու մասին։

7. Հայտատուն կարող է բողոքարկման խորհրդի որոշումը բողոքարկել դատական կարգով դրա ստացման օրվանից՝ երկամսյա ժամկետում։

 

ԳԼՈՒԽ 10

ԱՐՏՈՆԱԳԻՐ ՏԱԼԸ ԵՎ ԴՐԱՆ ՀԱՋՈՐԴՈՂ ԳՈՐԾԸՆԹԱՑԸ

Հոդված 50. Արտոնագիր տալը և դրա մասին տեղեկություններ հրապարակելը

1. Արտոնագիր տալու մասին որոշման հիման վրա որոշումն ուղարկելու օրվանից՝ եռամսյա ժամկետում, կամ օրենքով նախատեսված ավելի ուշ ժամկետում արտոնագիր տալու համար օրենքով սահմանված պետական տուրքի վճարման դեպքում պետական լիազոր մարմինն արդյունաբերական դիզայնը գրանցում է արդյունաբերական դիզայնի պետական գրանցամատյանում և տալիս է արտոնագիր:

2. Օրենքով սահմանված պետական տուրքի վճարման անդորրագիրը նշված ժամկետում կամ օրենքով նախատեսված ավելի ուշ ժամկետում չստանալու դեպքում պետական լիազոր մարմինը հայտը համարում է հետկանչված, որի մասին ծանուցվում է հայտատուն։

3. Եթե արտոնագիրը խնդրարկվում է մի քանի անձանց անունով, ապա նրանց բոլորին միասին տրվում է մեկ արտոնագիր: Ընդ որում, համապատասխան պետական տուրքի վճարման դեպքում արտոնագրատերերից յուրաքանչյուրին կարող է տրվել արտոնագրի պատճենը:

4. Արտոնագրի ձևը և դրա մեջ նշվող տեղեկությունների ցանկը սահմանում է Կառավարությունը:

5. Արդյունաբերական դիզայնի պետական գրանցամատյանում գրանցելու հետ միաժամանակ պետական լիազոր մարմինն իր պաշտոնական տեղեկագրում տեղեկություններ է հրապարակում արտոնագիր տալու մասին, որոնք ներառում են հեղինակի անունը, ազգանունը (եթե հեղինակը չի հրաժարվել նշվել որպես այդպիսին), արտոնագրատիրոջ անունը, ազգանունը կամ անվանումը, արդյունաբերական դիզայնի անվանումը և այլ տեղեկություններ:

Հրապարակվող տեղեկությունների լրիվ ցանկը սահմանում է Կառավարությունը:

6. Արտոնագիր տալու թվական համարվում է պետական լիազոր մարմնի՝ պաշտոնական տեղեկագրում արտոնագիր տալու մասին տեղեկությունների հրապարակման թվականը:

Հոդված 51. Արդյունաբերական դիզայնի արտոնագրի գործողության ժամկետի երկարաձգումը

1. Արդյունաբերական դիզայնի արտոնագրի գործողության ժամկետը կարող է երկարաձգվել արտոնագրատիրոջ կամ նրա ներկայացուցչի դիմումի հիման վրա՝ սահմանված պետական տուրքի վճարման պայմանով:

2. Համալիր (բարդ) իրի արտոնագրի գործողության ժամկետը կարող է երկարաձգվել ինչպես ամբողջությամբ, այնպես էլ մասնակիորեն՝ միայն դրանց որոշ բաղադրիչների նկատմամբ:

3. Մեկից ավելի արդյունաբերական դիզայնների արտոնագրի գործողության ժամկետը կարող է երկարաձգվել նաև դրանց մի մասի համար:

4. Սույն հոդվածի 1-ին մասում նշված արդյունաբերական դիզայնի արտոնագրի գործողության ժամկետի երկարաձգման դիմումը պետական լիազոր մարմին ներկայացվում է արտոնագրի գործողության ընթացիկ հնգամյա ժամկետի վերջին տարվա ընթացքում:

5. Արդյունաբերական դիզայնի արտոնագրի գործողության ժամկետը կարող է երկարաձգվել նաև սահմանված ժամկետի ավարտից հետո` վեց ամսվա ընթացքում, ներկայացված դիմումի հիման վրա՝ լրացուցիչ պետական տուրքի վճարման դեպքում:

6. Սույն հոդվածի 1-ին մասով սահմանված պետական տուրքը վճարված չլինելու և սույն հոդվածի 5-րդ մասով վճարելու անհրաժեշտության ու չվճարելու դեպքում դրա հետևանքների մասին պետական լիազոր մարմինն արտոնագրատիրոջը հիշեցումով ծանուցում է ոչ ուշ, քան մինչև արտոնագրի գործողության ընթացիկ հնգամյա ժամկետի վերջին տարվա իններորդ ամսվա ավարտը։

7. Պետական տուրքերը սահմանված ժամկետներում չվճարելը կամ սույն հոդվածի 6-րդ մասում նշված պետական լիազոր մարմնի հիշեցումն անհետևանք թողնելը հանգեցնում է արտոնագրի գործողության դադարեցմանը։

8. Արտոնագրի գործողության երկարաձգված ժամկետը հաշվարկվում է նախորդող հինգ տարվա ժամանակահատվածին հաջորդող օրվանից։

9. Արտոնագրի գործողության ժամկետի երկարաձգման մասին պետական լիազոր մարմինը գրառում է կատարում արդյունաբերական դիզայնի պետական գրանցամատյանում, արտոնագրի մեջ (արտոնագրատիրոջ ցանկությամբ) և տեղեկություններ է հրապարակում «Արդյունաբերական սեփականություն» պաշտոնական տեղեկագրում։

Հոդված 52. Արդյունաբերական դիզայնի նկատմամբ իրավունքների վերականգնումը և հետօգտագործման իրավունքը

1. Արդյունաբերական դիզայնի նկատմամբ իրավունքները, որոնք դադարեցվել են սույն օրենքի 51-րդ հոդվածի 7-րդ մասի համաձայն, կարող են վերականգնվել իրավատիրոջ դիմումի հիման վրա։ Դիմումն անհրաժեշտ է պետական լիազոր մարմին ներկայացնել սույն օրենքի 51-րդ հոդվածի 3-րդ և 4-րդ մասերով սահմանված ժամկետը լրանալուց հետո` 12 ամսվա ընթացքում։ Դիմումին կցվում է արտոնագրի գործողության վերականգնման համար սահմանված պետական տուրքի, ինչպես նաև արտոնագիրը գործողության մեջ պահելու համար չվճարված պետական տուրքերի վճարումը հաստատող փաստաթուղթը։ Իրավունքները չեն վերականգնվում, եթե մինչև իրավունքների վերականգնման մասին դիմում ներկայացնելը նույնական արդյունաբերական դիզայնի նկատմամբ արդեն իրավունք է ձեռք բերել այլ անձ։

2. Արդյունաբերական դիզայնի արտոնագրի գործողության վերականգնման մասին պետական լիազոր մարմինը տեղեկություն է հրապարակում իր պաշտոնական տեղեկագրում։

3. Ցանկացած անձ, որը, սույն օրենքի 51-րդ հոդվածի 7-րդ մասի համաձայն, արդյունաբերական դիզայնի իրավական պահպանության դադարեցման թվականից մինչև պետական լիազոր մարմնի պաշտոնական տեղեկագրում արտոնագրի գործողության նկատմամբ իրավունքների վերականգնման մասին տեղեկությունների հրապարակման թվականը բարեխղճորեն սկսել է սույն օրենքի համաձայն պահպանվող արդյունաբերական դիզայնի օգտագործումը կամ կատարել է օգտագործման համար անհրաժեշտ նախապատրաստական աշխատանքներ, պահպանում է դրա հետագա անհատույց օգտագործման իրավունքը՝ առանց այդպիսի օգտագործման ծավալի ընդլայնման (հետօգտագործման իրավունքի)։

4. Սույն օրենքի 35-րդ հոդվածի 1-ին մասում նշված իրավունքը կորցնելու և դրա վերականգնման մասին հայտարարություն հրապարակելու ժամանակահատվածի համար սույն հոդվածի 3-րդ մասը կիրառվում է մութաթիս, մութանդիս (mutatis mutandis):

5. Հետօգտագործման իրավունքը թույլատրվում է փոխանցել այլ անձի միայն այն արտադրության հետ միասին, որտեղ օգտագործվել է արդյունաբերական դիզայնը, կամ կատարվել են դրա համար անհրաժեշտ նախապատրաստական աշխատանքներ։

 

ԳԼՈՒԽ 11

ԱՐՏՈՆԱԳԻՐՆ ԱՆՎԱՎԵՐ ՃԱՆԱՉԵԼԸ ԵՎ ԻՐԱՎՈՒՆՔՆԵՐԻ ԴԱԴԱՐԵՑՈՒՄԸ

 

Հոդված 53. Արտոնագիրն անվավեր ճանաչելը

1. Արդյունաբերական դիզայնի արտոնագրի գործողությունը կարող է ցանկացած շահագրգիռ անձի դիմումի հիման վրա օրինական ուժի մեջ մտած դատական ակտով ճանաչվել անվավեր ամբողջությամբ կամ մասնակիորեն, եթե՝

1) արդյունաբերական դիզայնը չի համապատասխանում սույն օրենքի 27-րդ հոդվածով սահմանված պահանջներին.

2) արտադրանքի արտաքին տեսքի պատկերն առաջացնող էական հատկանիշների համախմբությունը գերազանցում է ներկայացված սկզբնական հայտով տրված՝ արտաքին տեսքի պատկերն առաջացնող էական հատկանիշները.

3) արդյունաբերական դիզայնի արտոնագրատերը, սույն օրենքի համաձայն, արտոնագիրն ստանալու իրավունք չի ունեցել։

2. Սույն հոդվածի 1-ին մասի 3-րդ կետով նախատեսված դեպքի համար դատարան կարող է դիմել միայն այն անձը, որն իրավասու է ստանալու տվյալ արտոնագիրը:

3. Հայտի նկատմամբ մեկ կամ մի քանի ձևական պահանջները չկատարելը չի կարող հիմք հանդիսանալ արտոնագիրն ամբողջությամբ կամ մասնակիորեն անվավեր ճանաչելու համար, բացառությամբ այն դեպքերի, երբ դա կանխամտածված խաբեության արդյունք է:

Հոդված 54. Անվավեր ճանաչելու հետևանքները

1. Արդյունաբերական դիզայնի նկատմամբ իրավունքն անվավեր ճանաչելու դեպքում համարվում է, որ սույն օրենքով նախատեսված իրավունքները չեն գործել ի սկզբանե:

2. Արդյունաբերական դիզայնի նկատմամբ իրավունքի անվավեր ճանաչումը չի ազդում՝

1) օրինական ուժի մեջ մտած դատական ակտերի վրա, որոնք կատարվել են մինչև արդյունաբերական դիզայնի նկատմամբ իրավունքն անվավեր ճանաչելու մասին որոշման ընդունումը.

2) մինչև արդյունաբերական դիզայնի նկատմամբ իրավունքն անվավեր ճանաչելու մասին որոշման ընդունումը կնքված պայմանագրերի վրա այն չափով, որով դրանք կատարվել են մինչև նշված որոշման ընդունումը: Միաժամանակ, արդարացի հանգամանքներից ելնելով, կարող է հատուցում պահանջվել պայմանագրի համաձայն կատարված ծախսերի ողջամիտ ծավալի համար։

Հոդված 55. Արդյունաբերական դիզայնի արտոնագրով վերապահված իրավունքների դադարեցումը

1. Արդյունաբերական դիզայնի արտոնագրով իրավունքները դադարեցվում են ամբողջությամբ կամ մասնակիորեն, եթե`

1) արտոնագրատերը դրանցից ամբողջությամբ կամ մասնակի հրաժարվելու մասին դիմում է ներկայացրել պետական լիազոր մարմին։ Այս դեպքում արտոնագրի նկատմամբ համապատասխան իրավունքները նա կորցնում է դիմումը ներկայացնելու հաջորդ օրվանից։

Եթե գրանցված արդյունաբերական դիզայնի նկատմամբ իրավունքներից ամբողջությամբ հրաժարվում է արտոնագրատերերից միայն մեկը, ապա արտոնագրի գործողությունը չի դադարում, նշված իրավունքներն անցնում են մյուս արտոնագրատերերին:

Եթե բոլոր արտոնագրատերերն ամբողջությամբ հրաժարվում են գրանցված արդյունաբերական դիզայնի նկատմամբ իրավունքներից, ապա նրանք պետք է այդ մասին ծանուցեն նաև հեղինակին: Այս դեպքում հեղինակն ունի իր անվամբ արտոնագիր ստանալու առաջնահերթ իրավունք, եթե այդ մասին պետական լիազոր մարմին դիմի արտոնագրատիրոջ կողմից ծանուցվելուց հետո՝ երեք ամսվա ընթացքում․

2) արտոնագիրը գործողության մեջ պահելու համար պետական տուրքը սահմանված ժամկետներում չի վճարվել.

3) սույն օրենքի 53-րդ հոդվածի համաձայն՝ արտոնագիրն անվավեր է ճանաչվել.

4) լրացել է արտոնագրի գործողության ժամկետը։

2. Արտոնագիրը գործողության մեջ պահելու համար պետական տուրքը սահմանված ժամկետներում չվճարելու դեպքում իրավունքները համարվում են դադարեցված նշված ժամկետի ավարտին հաջորդող օրվանից:

3. Պետական լիազոր մարմինն իր պաշտոնական տեղեկագրում տեղեկություններ է հրապարակում արտոնագրի գործողության (արտոնագրով տրամադրվող իրավունքների) դադարեցման մասին:

 

ԳԼՈՒԽ 12

ԻՐԱՎՈՒՆՔՆԵՐԻ ՓՈԽԱՆՑՈՒՄԸ, ԼԻՑԵՆԶԻԱՅԻ ՏՐԱՄԱԴՐՈՒՄԸ, ԱՐԴՅՈՒՆԱԲԵՐԱԿԱՆ ԴԻԶԱՅՆԻ ՆԿԱՏՄԱՄԲ ԳՈՒՅՔԱՅԻՆ ԻՐԱՎՈՒՆՔՆԵՐԻ ՍԱՀՄԱՆԱՓԱԿՈՒՄՆԵՐԸ ԵՎ ԳՐԱՎԸ

Հոդված 56. Իրավունքների փոխանցումը

1. Արտոնագրատիրոջ իրավունքներն իրավահաջորդության կարգով կամ արտոնագրատիրոջ կողմից պայմանագրով կարող են փոխանցվել այլ անձի ամբողջությամբ կամ մասնակիորեն։

2. Արտոնագրատիրոջ իրավունքների փոխանցումը գրանցվում է արդյունաբերական դիզայնների հայտերի հիմնապաշարում կամ գրանցամատյանում և երրորդ անձանց նկատմամբ ուժի մեջ է մտնում գրանցման պահից:

3. Արտոնագրատիրոջ իրավունքների փոխանցումն արդյունաբերական դիզայնի պետական գրանցամատյանում գրանցելու համար փոխանցումն իրականացնող կողմերից մեկը պետական լիազոր մարմին է ներկայացնում՝

1) իրավունքների փոխանցումը գրանցելու մասին դիմումը.

2) իրավունքների փոխանցումը հավաստող փաստաթուղթը.

3) օրենքով սահմանված պետական տուրքի վճարման անդորրագիրը, համապատասխան դեպքում նաև նվազեցված դրույքաչափով վճարման հիմքերը` համաձայն «Պետական տուրքի մասին» օրենքի 28-րդ հոդվածի․

4) ներկայացուցչի լիազորությունները հաստատող փաստաթուղթը (ներկայացուցչի առկայության դեպքում):

4. Իրավունքի փոխանցումը ենթակա է գրանցման պետական լիազոր մարմնում Կառավարության սահմանած կարգով: Պետական լիազոր մարմնում չգրանցված իրավունքների փոխանցման մասին պայմանագիրն առ ոչինչ է:

5. Գրանցված արդյունաբերական դիզայնի նկատմամբ իրավունքների փոխանցման մասին տվյալները հրապարակվում են «Արդյունաբերական սեփականություն» պաշտոնական տեղեկագրում:

6. Սույն հոդվածի 1-3-րդ մասերը կիրառվում են նաև հայտատուի իրավունքների նկատմամբ մութաթիս մութանդիս (mutatis mutandis)։

Հոդված 57. Lիցենզիայի տրամադրումը

1. Արտոնագրատերը (լիցենզատուն) լիցենզային պայմանագրով թույլատրում է մեկ այլ անձի (լիցենզառուին) արտոնագրով պահպանվող արդյունաբերական դիզայնը պայմանագրով նախատեսված ծավալով, ժամկետում ու տարածքում օգտագործել, իսկ լիցենզառուն պարտավորվում է լիցենզատուին վճարել պայմանագրով սահմանված վճարները և իրականացնել պայմանագրով նախատեսված այլ գործողություններ:

2. Բացառիկ լիցենզիայի դեպքում արդյունաբերական դիզայնի օգտագործման բացառիկ իրավունքը լիցենզառուին տրամադրվում է պայմանագրով որոշված սահմաններում (ծավալով, ժամկետում ու տարածքում)․ ընդ որում, լիցենզատուն պահպանում է արդյունաբերական դիզայնի օգտագործման իրավունքն այն մասով, որը չի տրամադրվել լիցենզառուին:

3. Հասարակ լիցենզիայի դեպքում լիցենզատուն, արդյունաբերական դիզայնի օգտագործման իրավունքը լիցենզառուին տրամադրելով, պահպանում է իր բոլոր իրավունքները, այդ թվում՝ երրորդ անձանց հասարակ լիցենզիա տրամադրելու իրավունքը:

4. Լիցենզիան ենթակա է գրանցման պետական լիազոր մարմնում Կառավարության սահմանած կարգով, որի համար լիցենզային պայմանագրի կողմերից մեկը պետական լիազոր մարմին է ներկայացնում հետևյալ փաստաթղթերը․

1) լիցենզիան գրանցելու մասին դիմումը.

2) լիցենզային պայմանագիրը, լիցենզային պայմանագրից քաղվածք կամ լիցենզիայի տրամադրման մասին հայտարարություն՝ ստորագրված լիցենզատուի և լիցենզառուի կողմից.

3) օրենքով սահմանված պետական տուրքի վճարման անդորրագիրը.

4) ներկայացուցչի լիազորությունները հաստատող փաստաթուղթը (ներկայացուցչի առկայության դեպքում)։

Պետական լիազոր մարմնում չգրանցված լիցենզիան անվավեր է:

5. Լիցենզային պայմանագիրը, լիցենզային պայմանագրից քաղվածքը և լիցենզիայի տրամադրման մասին հայտարարությունը պետք է պարունակեն հետևյալ տվյալները․

1) լիցենզատուի ազգանունը, անունը (անվանումը) և գտնվելու վայրը (հասցեն).

2) լիցենզառուի ազգանունը, անունը (անվանումը) և գտնվելու վայրը (հասցեն).

3) արդյունաբերական դիզայնի արտոնագրի համարը, որի համար տրամադրվում է լիցենզիան.

4) լիցենզիայի տեսակը.

5) արդյունաբերական դիզայնները, որոնց համար տրամադրվում է լիցենզիան.

6) լիցենզիայի գործողության ժամկետը.

7) լիցենզիայի գործողության տարածքը։

6. Պետական լիազոր մարմինը սույն հոդվածի 4-րդ մասում նշված փաստաթղթերն ստանալու օրվանից հետո` յոթ աշխատանքային օրվա ընթացքում, իրականացնում է դրանց փորձաքննությունը և սույն հոդվածի պահանջներին համապատասխանելու դեպքում լիցենզիան գրանցում է համապատասխան պետական գրանցամատյանում։

7. Սույն հոդվածի 5-րդ մասում նշված լիցենզիայի պայմանների հետագա փոփոխությունները, ինչպես նաև լիցենզիայի չեղյալ հայտարարումը գրանցվում են պետական համապատասխան գրանցամատյանում, որոնց համար լիցենզային պայմանագրի կողմերից մեկը պետական լիազոր մարմին ներկայացնում է հետևյալ փաստաթղթերը․

1) դիմում՝ լիցենզիայի փոփոխությունը կամ չեղյալ հայտարարումը գրանցելու մասին.

2) լիցենզիայի փոփոխությունը կամ չեղյալ հայտարարումը հաստատող փաստաթուղթ կամ լիցենզիայի փոփոխության կամ չեղյալ հայտարարման մասին հայտարարություն՝ ստորագրված լիցենզատուի և լիցենզառուի կողմից:

8. Սույն հոդվածում նշված դիմումների ձևերը, դրանց լրացման, ներկայացման և քննարկման կարգը սահմանում է Կառավարությունը:

9. Սույն հոդվածով նախատեսված դիմումները չեն կարող մերժվել առանց դիմողին հնարավորություն ընձեռելու փաստարկներ ներկայացնել լիցենզիայի կամ դրա փոփոխությունների գրանցման օգտին:

10. Սույն հոդվածի համաձայն` ներկայացված դիմումների որևէ նշման կամ փաստաթղթի հավաստիության հիմնավոր կասկածներ հարուցելու դեպքում պետական լիազոր մարմինը կարող է պահանջել համապատասխան ապացույցներ:

11. Սույն հոդվածի դրույթները կիրառվում են ենթալիցենզիաների և օրենքով սահմանված դեպքերում՝ ֆրանչայզինգի նկատմամբ մութաթիս մութանդիս (mutatis mutandis)։

12. Լիցենզային պայմանագրի, այդ թվում՝ ֆրանչայզինգի, և իրավունքի փոխանցման մասին պայմանագրի գրանցման հետ կապված պետական լիազոր մարմնի որոշումները դրանց ընդունման օրվանից՝ եռամսյա ժամկետում, կարող են բողոքարկվել պետական լիազոր մարմնի բողոքարկման խորհուրդ կամ դատական կարգով։

Հոդված 58. Արդյունաբերական դիզայնի նկատմամբ գույքային իրավունքները, սահմանափակումները և գրավը

1. Արդյունաբերական դիզայնի նկատմամբ գույքային իրավունքների նկատմամբ ապահովված իրավունքների գրանցման հետ կապված հարաբերությունները կարգավորվում են Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիական օրենսգրքով և «Շարժական գույքի նկատմամբ ապահովված իրավունքների գրանցման մասին» օրենքով:

2. Արդյունաբերական դիզայնի նկատմամբ գույքային իրավունքների նկատմամբ գրավի իրավունքի, սահմանափակումների գրանցման հետ կապված հարաբերությունները կարգավորվում են «Գույքի նկատմամբ իրավունքների պետական գրանցման մասին» օրենքով և այլ օրենքներով, իրավական ակտերով:

 

ԳԼՈՒԽ 13

ՊԵՏԱԿԱՆ ԳՐԱՆՑԱՄԱՏՅԱՆԸ

 

Հոդված 59. Պետական գրանցամատյանը և դրա վարումը

1. Պետական լիազոր մարմինը վարում է արդյունաբերական դիզայնի պետական գրանցամատյանը։ Պետական գրանցամատյանը բաց է հանրության համար, եթե սույն օրենքով այլ բան նախատեսված չէ։

2. Ցանկացած անձի դիմումի հիման վրա և օրենքով սահմանված պետական տուրքի վճարման դիմաց պետական լիազոր մարմինը քաղվածք է տրամադրում պետական գրանցամատյանից։

3. Պետական գրանցամատյանի բովանդակությունը, դրանցում փոփոխություն կատարելու մասին դիմումի ձևը, փոփոխություններ կատարելու ընթացակարգը, քաղվածքի ձևը և դրա տրամադրման, ինչպես նաև պետական գրանցամատյանի վարման հետ կապված գործողությունների կատարման կարգը սահմանում է Կառավարությունը։

Հոդված 60. Պետական գրանցամատյանի բովանդակությունը

1. Արդյունաբերական դիզայնի պետական գրանցամատյանը հիմնականում ներառում է արդյունաբերական դիզայնի գրանցման համարը (արդյունաբերական դիզայնի արտոնագրի համարը), հայտի համարը և ներկայացման թվականը, խնդրարկված առաջնության թվականը, հայտի հրապարակման թվականը, գրանցամատյանում գրանցման թվականը և արտոնագրի տրման (հրապարակման) թվականը, արտոնագրատիրոջը վերաբերող տվյալները (ֆիզիկական անձի դեպքում՝ անունը, հայրանունը (առկայության դեպքում), ազգանունը, բնակության վայրը, անհատ ձեռնարկատիրոջ դեպքում՝ անունը, ազգանունը, հայրանունը (առկայության դեպքում) (անհատ ձեռնարկատեր նշմամբ), հաշվառման վայրը, կազմակերպության դեպքում՝ անվանումը, գտնվելու վայրը), հեղինակին վերաբերող տվյալները (անունը, ազգանունը և բնակության վայրը) (եթե հեղինակը չի ներկայացրել որպես այդպիսին նշված չլինելու հայտարարությունը), արդյունաբերական դիզայնի անվանումը, արտոնագրի գործողության մասին տվյալները, արտոնագրի գործողության դադարեցման թվականը։

2. Գրանցամատյանում ներառվում է նաև գրանցված արդյունաբերական դիզայնի վերաբերյալ օրինական ուժի մեջ մտած դատական ակտերի մասին տեղեկատվությունը:

Հոդված 61. Պետական գրանցամատյանում փոփոխությունների կատարումը

1. Իրավունքներին և արտոնագրատերերին վերաբերող տվյալների հետագա փոփոխությունները պետական գրանցամատյան մուտքագրվում են համապատասխան դիմումի համաձայն։ Սույն հոդվածի դրույթները՝ մութաթիս մութանդիս (mutatis mutandis), կիրառվում են հայտերի և հայտատուների նկատմամբ։

2. Իրավունքների փոխանցումը և տրամադրված լիցենզիաների, այդ թվում՝ ֆրանչայզինգի մասին տվյալները պետական գրանցամատյան մուտքագրվում են պայմանագրի կողմերից որևէ մեկի դիմումի համաձայն։

3. Մինչև փոփոխությունների կատարումը որպես արտոնագրատեր պետական գրանցամատյանում նշված անձը համապատասխան ապացույցներ ներկայացնելու դեպքում կարող է դատական կարգով բողոքարկել ցանկացած փոփոխություն, որն անօրինական ձևով կատարվել է առանց իր համաձայնության։

Հոդված 62. Փոփոխություններ կատարելու ընթացակարգը

1. Մեկ դիմումով կարող է խնդրարկվել պետական գրանցամատյանում կատարել մի քանի փոփոխություն։ Մեկ դիմումը բավարար է նաև, եթե փոփոխությունները խնդրարկվում են մեկից ավելի հայտերի և (կամ) միևնույն անձի իրավունքի համար, պայմանով, որ փոփոխությունը կամ փոփոխությունները նույնը լինի (լինեն) քննարկվող բոլոր հայտերի և իրավունքների համար, և բոլոր հայտերի ու իրավունքների համարները նշված լինեն դիմումում։

2. Յուրաքանչյուր հայտի կամ իրավունքի վերաբերյալ փոփոխությունը պետական գրանցամատյանում գրանցելու համար դիմում ներկայացնելիս կամ պետական լիազոր մարմնի համապատասխան ծանուցագրի ստացման օրվանից՝ երկամսյա ժամկետում, վճարվում է պետական տուրք։

3. Եթե փոփոխությունները խնդրարկվում են որպես արտոնագրատեր պետական գրանցամատյանում նշված անձի կողմից, ապա պետական լիազոր մարմինը փոփոխությունները գրանցում է համապատասխան գրանցամատյանում։

4. Եթե փոփոխությունները խնդրարկվում են որպես արտոնագրատեր պետական գրանցամատյանում չգրանցված անձի կողմից, ապա տվյալ անձը դիմումը ներկայացնելիս կամ պետական լիազոր մարմնի համապատասխան ծանուցագրի ուղարկման օրվանից՝ երեք ամսվա ընթացքում, իր հայեցողությամբ ներկայացնում է արտոնագրատիրոջ համաձայնությունը կամ փոփոխությունների կատարման իրավական հիմք հանդիսացող այլ փաստաթղթեր։ Եթե պետական լիազոր մարմինը կասկածներ ունի փոփոխություններ կատարելու համար ներկայացված դիմումում տեղ գտած որևէ նշման վերաբերյալ, կամ եթե ներկայացված փաստաթղթերն օտար լեզվով են, ապա նա կարող է պահանջել, որ դիմումն ստանալուց հետո` երեք ամսվա ընթացքում, ներկայացվեն լրացուցիչ փաստաթղթեր, կամ դրանց հայերեն թարգմանությունը։

5. Եթե դիմողը ժամանակին չի ներկայացնում սույն հոդվածի 4-րդ մասում նշված լրացուցիչ փաստաթղթերը կամ փաստաթղթերի թարգմանությունը, ապա փոփոխություններ կատարելու մասին դիմումը համարվում է հետկանչված։

6. Փոփոխությունները կատարվում են պետական լիազոր մարմնի որոշման հիման վրա։

 

ԳԼՈՒԽ 14

ՆԵՐԿԱՅԱՑՈՒՑՉՈՒԹՅՈՒՆԸ

 

Հոդված 63. Պետական լիազոր մարմնի առջև ներկայացուցչությունը

1. Հայտատուն, արտոնագրատերը, այլ շահագրգիռ անձը պետական լիազոր մարմնի հետ գործերը կարող են վարել ներկայացուցչի միջոցով, նրանց տված լիազորագրի հիման վրա։

2. Ներկայացուցիչ նշանակող կողմը կարող է նշանակել մեկ կամ մի քանի ներկայացուցիչ յուրաքանչյուր կամ բոլոր գործողությունների համար, որոնք նախատեսված են պետական լիազոր մարմնի ընթացակարգով: Եթե նշանակված է մի քանի ներկայացուցիչ և նշանակող կողմը ընդհանուր ներկայացուցչին չի նշանակում, որի հետ պետական լիազոր մարմինը պետք է վարի գործավարությունը, ապա պետական լիազոր մարմինը ծանուցումները և որոշումներն ուղարկում է հայտը ներկայացրած ներկայացուցչին, իսկ դրա անհնարինության դեպքում՝ նշանակված ներկայացուցիչներից որևէ մեկին:

3. Ներկայացուցիչ նշանակող կողմը մեկ լիազորագրով կարող է լիազորել ներկայացուցչին կատարել միևնույն հայտատուի՝ պետական լիազոր մարմին ներկայացված կամ հետագայում ներկայացվելիք հայտերին վերաբերող գործողությունները:

4. Ներկայացուցչի լիազորագիրը պետական լիազոր մարմին ներկայացվում է հայտը ներկայացնելիս կամ այն ներկայացնելուց հետո` երկու ամսվա ընթացքում: Մինչև լիազորագիր ներկայացնելը ներկայացուցչի կատարած գործողությունները համարվում են չկատարված և հաշվի չեն առնվում, բացառությամբ հայտը պետական լիազոր մարմին ներկայացնելու և պետական տուրքի վճարելու: Նշված ժամկետում լիազորագիրը չներկայացնելու դեպքում գործավարությունն իրականացվում է հայտատուի հետ անմիջականորեն՝ հաշվի առնելով սույն օրենքի 64-րդ հոդվածով սահմանված պահանջները:

Հոդված 64. Օտարերկրյա անձանց ներկայացուցչությունը

1. Օտարերկրյա անձինք, որոնք Հայաստանի Հանրապետության տարածքում չունեն մշտական բնակության վայր կամ իրական և գործող արդյունաբերական կամ առևտրային հաստատություն, սույն օրենքի համաձայն, իրենց իրավունքների ձեռքբերման և պաշտպանության հետ կապված գործերը պետական լիազոր մարմնում վարում են ներկայացուցչի միջոցով, եթե Հայաստանի Հանրապետության միջազգային պայմանագրերով այլ բան նախատեսված չէ:

2. Անկախ սույն հոդվածի 1-ին մասի պահանջներից և հաշվի առնելով սույն հոդվածի 3-րդ մասի պահանջները` օտարերկրյա անձինք կարող են պետական լիազոր մարմին հայտ ներկայացնել, հայտի ներկայացման թվականի առնչությամբ գործողություններ կատարել, գործավարության կատարման համար վճարել պետական տուրքեր, սույն օրենքի 29-րդ հոդվածի համաձայն` առաջնության իրավունքի խնդրարկման դեպքում ներկայացնել առաջին հայտի վավերացված պատճենը և այդ գործավարության վերաբերյալ պետական լիազոր մարմնի կողմից ստանալ ծանուցագիր՝ առանց ներկայացուցչի:

3. Եթե օտարերկրյա անձը, սույն հոդվածի 2-րդ մասի համաձայն, փաստաթղթերը պետական լիազոր մարմին ներկայացնելու համար չունի ներկայացուցիչ, ապա նա պետական լիազոր մարմնի հետ նամակագրության համար տալիս է Հայաստանի Հանրապետության տարածքում փոստային կամ էլեկտրոնային հասցե: Սույն հոդվածի 2-րդ մասում նշված ցանկացած ծանուցագիր, որը պետական լիազոր մարմինն ուղարկում է նշված հասցեով, համարվում է պատշաճ ծանուցում:

4. Անկախ սույն հոդվածի 1-ին մասի պահանջներից` տարեկան պետական տուրքը կարող է վճարել ցանկացած անձ:

5. Եթե օտարերկրյա անձը պետական լիազոր մարմնի հետ գործավարության համար չի նշանակում ներկայացուցիչ և, սույն հոդվածի 3-րդ մասի համաձայն, չի նշում նամակագրության հասցե, ապա պետական լիազոր մարմինը նրան ծանուցագիր է ուղարկում այն ուղարկելու օրվանից՝ երեք ամսվա ընթացքում, ներկայացուցիչ նշանակելու և լիազորագիր ներկայացնելու կամ, սույն հոդվածի 3-րդ մասի համաձայն, նամակագրության հասցե նշելու առաջարկությամբ։ Եթե օտարերկրյա անձը սահմանված ժամկետում ներկայացուցիչ չի նշանակում և լիազորագիր չի ներկայացնում կամ, սույն հոդվածի 3-րդ մասի համաձայն, նամակագրության հասցե չի նշում, ապա հայտը համարվում է հետկանչված:

Հոդված 65. Ներկայացուցչի լիազորագրի գործողությունը դադարեցնելը և ծառայություններից հրաժարվելը

1. Ներկայացուցիչ նշանակող կողմը ցանկացած ժամանակ կարող է դադարեցնել լիազորագրի գործողությունը, իսկ ներկայացուցիչը՝ հրաժարվել իր նշանակումից` այդ մասին տեղեկացնելով պետական լիազոր մարմնին:

2. Ներկայացուցիչ նշանակող կողմի որոշումն ուժի մեջ է մտնում պետական լիազոր մարմնի կողմից այն ստանալու օրվանից: Իր նշանակումից հրաժարվելու մասին ներկայացուցչի որոշումն ուժի մեջ է մտնում այդ որոշումը պետական լիազոր մարմնի կողմից ստանալու օրվանից, պայմանով, որ այդ մասին ծանուցված է ներկայացուցիչ նշանակող կողմը: Նշանակող կողմն ավելի ուշ ծանուցվելու դեպքում ներկայացուցչի որոշումն ուժի մեջ է մտնում այդ որոշումը նշանակող կողմի ստանալու օրվանից:

3. Եթե ներկայացուցչի լիազորությունները դադարեցնելու մասին ներկայացուցիչ նշանակող կողմի որոշման կամ իր լիազորություններից հրաժարվելու մասին ներկայացուցչի որոշման պատճառով օտարերկրյա անձը մնում է առանց ներկայացուցչի, ապա սույն օրենքի 64-րդ հոդվածի 5-րդ մասը կիրառվում է մութաթիս մութանդիս (mutatis mutandis):

Հոդված 66. Արտոնագրային հավատարմատարները

1. Արդյունաբերական դիզայնի հայտ ներկայացնելու, հայտով նամակագրություն վարելու, ինչպես նաև սույն օրենքով նախատեսված իրավունքները ձեռք բերելու և տնօրինելու հետ կապված գործողությունները հայտատուն կարող է կատարել իր նշանակած արտոնագրային հավատարմատարի միջոցով:

2. Արտոնագրային հավատարմատար կարող են լինել՝

1) Հայաստանի Հանրապետությունում մշտական բնակություն և բարձրագույն կրթություն ունեցող այն անձը, որը պետական լիազոր մարմնում հանձնել է համապատասխան քննություն և որակավորվել է որպես արտոնագրային հավատարմատար․

2) Հայաստանի Հանրապետության տարածքում գործող կազմակերպությունը, որում աշխատում է սույն մասի 1-ին կետի պահանջներին համապատասխանող առնվազն մեկ անձ։

3. Կողմերը, որոնք, սույն օրենքի համաձայն, իրականացնում են իրավունքների հետ կապված գործողություններ, կարող են նաև դատարաններում և այլ պետական մարմիններում ներկայացվել արտոնագրային հավատարմատարի կողմից, ինչպես նաև նրա մոտ աշխատող լիազորված անձի միջոցով, պայմանով, որ նրանք համապատասխանում են դատարանում և այլ պետական մարմիններում հանդես գալու մասին օրենքով սահմանված պահանջներին։ Այս դեպքերում արտոնագրային հավատարմատարն իրավունք ունի վարձատրվելու իր աշխատանքի դիմաց և հատուցում ստանալու իր ծախսերի դիմաց:

4. Սույն հոդվածի 2-րդ մասի համաձայն` պետական լիազոր մարմինն անցկացնում է արտոնագրային հավատարմատարների որակավորման քննություններ: Արտոնագրային հավատարմատարների որակավորման քննությունների անցկացման կարգը սահմանում է Կառավարությունը:

Հոդված 67. Արտոնագրային հավատարմատարների գրանցումը համապատասխան գրանցամատյանում

1. Պետական լիազոր մարմինը վարում է արտոնագրային հավատարմատարների համապատասխան գրանցամատյանը:

2. Համապատասխան գրանցամատյանում գրանցվելու համար վճարվում է օրենքով սահմանված պետական տուրք: Պետական տուրքի վճարումից հետո պետական լիազոր մարմինը որոշում է կայացնում արտոնագրային հավատարմատարին գրանցելու մասին:

3. Արտոնագրային հավատարմատարները կարող են հանվել համապատասխան գրանցամատյանից, եթե՝

1) այդ մասին դիմում են ներկայացրել.

2) օրինական ուժի մեջ մտած դատական ակտով զրկվել են տվյալ գործունեությամբ զբաղվելու իրավունքից։

4. Համապատասխան գրանցամատյանում գրանցվում են մասնավորապես հետևյալ տվյալները՝ արտոնագրային հավատարմատարի գրանցման համարը, արտոնագրային հավատարմատարի տվյալները (անունը, ազգանունը կամ անվանումը, բնակության կամ գտնվելու վայրը), համապատասխան գրանցամատյանում գրանցման թվականը և այն անձի տվյալները, որը համապատասխանում է սույն օրենքի 66-րդ հոդվածի 2-րդ մասի 1-ին կետի պահանջներին և ընդունված է մշտական կամ պայմանագրային աշխատանքի արտոնագրային հավատարմատարի կողմից (անունը, ազգանունը, բնակության վայրը և կրթությունը):

5. Արտոնագրային հավատարմատարների գործունեությունը կարգավորվում է Կառավարության հաստատած կանոնադրությամբ: Արտոնագրային հավատարմատարների գրանցումն իրականացնում է պետական լիազոր մարմինը` Կառավարության սահմանած կարգով:

 

ԳԼՈՒԽ 15

ԱՐԴՅՈՒՆԱԲԵՐԱԿԱՆ ԴԻԶԱՅՆԻ ՄԻՋԱԶԳԱՅԻՆ ԳՐԱՆՑՈՒՄԸ

 

Հոդված 68. Արդյունաբերական դիզայնի արտոնագրումն օտարերկրյա պետություններում

1. Հայաստանի Հանրապետությունում ստեղծված արդյունաբերական դիզայնը կարող է արտոնագրվել օտարերկրյա պետություններում՝ հայտ ներկայացնելով անմիջականորեն այն երկրի գերատեսչություն, որտեղ խնդրարկվում է արդյունաբերական դիզայնի արտոնագիր, կամ Հայաստանի Հանրապետության միջազգային պայմանագրերին համապատասխան:

2. Հաագայի համաձայնագրի համաձայն՝ միջազգային հայտերը Միջազգային բյուրո, իսկ Եվրասիական արտոնագրային կոնվենցիային կից արձանագրության համաձայն՝ եվրասիական հայտերը Եվրասիական արտոնագրային կազմակերպություն ներկայացվում են անմիջականորեն կամ պետական լիազոր մարմնի միջոցով: Միջազգային հայտը պետք է ներկայացվի անգլերեն, իսկ եվրասիական հայտը` ռուսերեն։

3. Հաագայի համաձայնագրի ընթացակարգով Միջազգային բյուրո ներկայացվող միջազգային հայտերով, ինչպես նաև Եվրասիական արտոնագրային կոնվենցիային կից արձանագրության ընթացակարգով Եվրասիական արտոնագրային կազմակերպություն ներկայացվող եվրասիական հայտերով պետական լիազոր մարմինը հանդես է գալիս որպես ստացող պետական մարմին միայն Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիների և կազմակերպությունների, ինչպես նաև Հայաստանի Հանրապետությունում մշտական բնակության վայր ունեցող ֆիզիկական անձանց համար։

4. Պետական լիազոր մարմինն ստուգում է ստացված հայտերի անհրաժեշտ փաստաթղթերի առկայությունը և դրանց համապատասխանությունը սահմանված պահանջներին, որոնց արդյունքներով սահմանում է միջազգային կամ եվրասիական հայտի ներկայացման թվականը, և այդ թվականից հետո` Հաագայի համաձայնագրի հրահանգով մեկամսյա ժամկետում, առաքում է դրանք Միջազգային բյուրո կամ Եվրասիական արտոնագրային կոնվենցիային կից արտոնագրային հրահանգով սահմանված ժամկետում առաքում է Եվրասիական արտոնագրային գերատեսչություն։

Հոդված 69. Եվրասիական հայտերը, որոնք ունեն սույն օրենքով սահմանված կարգով ներկայացվող հայտի ուժ

1. Մերժված եվրասիական հայտի հիման վրա, Եվրասիական արտոնագրային կոնվենցիային կից արձանագրության 17-րդ հոդվածի համաձայն, սույն օրենքով սահմանված կարգով արտոնագիր տալու հայտը պետական լիազոր մարմինը քննարկում է Եվրասիական արտոնագրային գերատեսչությունից տվյալ հայտի վավերացված պատճենն ստանալու օրվանից։ Նշված օրվանից հետո` երկամսյա ժամկետում, հայտատուն պարտավոր է ներկայացնել սույն օրենքի 36-րդ և 37-րդ հոդվածներով սահմանված հայտի անհրաժեշտ նյութերը։

Հոդված 70. Միջազգային բյուրոյի ծանուցած միջազգային գրանցման հետ կապված գործընթացը

1. Միջազգային բյուրոյից ստացված միջազգային գրանցման մասին ցանկացած ծանուցման նկատմամբ, որում նշված է Հայաստանի Հանրապետությունը, կիրառվում են սույն օրենքի 45-րդ հոդվածի համաձայն` առարկության ներկայացման և 47-րդ հոդվածի համաձայն` հայտի ըստ էության փորձաքննության անցկացման գործընթացներն այն նույն պայմաններով, որոնք սույն օրենքով նախատեսված են անմիջականորեն պետական լիազոր մարմին ներկայացված հայտերի համար։

2. Միջազգային գրանցման դեմ, որում նշված է Հայաստանի Հանրապետությունը, առարկությունները կարող են ներկայացվել պետական լիազոր մարմին՝ տվյալ միջազգային գրանցման վերաբերյալ տեղեկությունները Միջազգային բյուրոյի կողմից պաշտոնական հրապարակման թվականից հետո` եռամսյա ժամկետում։ Ներկայացված առարկությունները քննարկվում են սույն օրենքի 46-րդ հոդվածով սահմանված կարգով:

3. Եթե սույն հոդվածի 1-ին մասի համաձայն` փորձաքննությամբ պարզվում է, որ միջազգային գրանցումը չի համապատասխանում սույն օրենքի պահանջներին, կամ եթե տվյալ միջազգային գրանցման դեմ առարկություն է ներկայացված, որն ամբողջությամբ կամ մասնակիորեն բավարարվել է, ապա պետական լիազոր մարմինն արդյունաբերական դիզայնին Հայաստանի Հանրապետությունում իրավական պահպանության տրամադրման մերժման կամ մասնակիորեն մերժման որոշում է կայացնում, որի մասին ծանուցում է Միջազգային բյուրոյին։

4. Սույն հոդվածի 3-րդ մասում նշված մերժման կամ մասնակիորեն մերժման մասին որոշումից հետո սույն օրենքով նախատեսված ցանկացած գործընթաց պետական լիազոր մարմնի և արտոնագրատիրոջ միջև իրականացվում է վերջինիս ներկայացուցչի միջոցով, եթե Հայաստանի Հանրապետության միջազգային պայմանագրով այլ բան նախատեսված չէ։

5. Պետական լիազոր մարմինը կարող է իր ուղարկած ցանկացած մերժումը ցանկացած ժամանակ մասնակիորեն կամ ամբողջությամբ հետ կանչել։

6. Պետական լիազոր մարմինը սահմանված կարգով Միջազգային բյուրոյին ծանուցում է միջազգային գրանցման վերաբերյալ բոլոր դատական ակտերի մասին։

 

ԳԼՈՒԽ 16

ԱՆՑՈՒՄԱՅԻՆ ԴՐՈՒՅԹՆԵՐ ԵՎ ԵԶՐԱՓԱԿԻՉ ՄԱՍ

 

Հոդված 71. Անցումային դրույթներ

1. Մինչև սույն օրենքն ուժի մեջ մտնելը տրված արդյունաբերական նմուշի վկայագրերը, որոնց գործողությունը մինչև սույն օրենքն ուժի մեջ մտնելը դադարեցված չեն, շարունակում են գործել սույն օրենքի դրույթներին համապատասխան՝ որպես սույն օրենքի համաձայն տրված արդյունաբերական դիզայնի արտոնագիր:

2. Արդյունաբերական նմուշի վկայագրի գործողությունը, որը սույն օրենքն ուժի մեջ մտնելու պահին դադարեցված է համապատասխան պետական տուրքի չվճարման պատճառով, վերականգնվում է արտոնագրերի գործողությունը վերականգնելու համար սույն օրենքով սահմանված դրույթներին համապատասխան։

3. Սույն օրենքն ուժի մեջ մտնելու պահին փորձաքննության փուլում գտնվող արդյունաբերական նմուշի հայտերի քննարկումն իրականացվում է սույն օրենքով սահմանված՝ արդյունաբերական դիզայնի հայտերի փորձաքննության անցկացման դրույթներին համապատասխան:

4. Արդյունաբերական նմուշների այն հայտերով, որոնց փորձաքննության արդյունքով մինչև սույն օրենքն ուժի մեջ մտնելու պահը կայացված է որևէ որոշում, հետագա գործավարությունն իրականացվում է սույն օրենքով սահմանված դրույթներին համապատասխան։

5. Մինչև սույն օրենքն ուժի մեջ մտնելը գրանցված արդյունաբերական նմուշների գրանցմանը վերաբերող ծագած վեճերը լուծվում են մինչև սույն օրենքն ուժի մեջ մտնելը գործող օրենքի դրույթներին համապատասխան։

6. «Գյուտերի, օգտակար մոդելների և արդյունաբերական նմուշների մասին» 2008 թվականի հունիսի 28-ի ՀՕ-111-Ն օրենքն ուժը կորցրած ճանաչել։

7. Սույն օրենքի ընդունումից հետո՝ վեց ամսվա ընթացքում, Կառավարությունն ընդունում է սույն օրենքի 6-րդ հոդվածի 4-րդ, 8-րդ հոդվածի 1-ին, 37-րդ հոդվածի 6-րդ, 47-րդ հոդվածի 1-ին, 50-րդ հոդվածի 4-րդ և 5-րդ, 56-րդ հոդվածի 4-րդ, 57-րդ հոդվածի 4-րդ և 8-րդ, 59-րդ հոդվածի 3-րդ, 66-րդ հոդվածի 4-րդ և 67-րդ հոդվածի 5-րդ մասերով նախատեսված կարգերը:

Հոդված 72. Եզրափակիչ մաս

1. Սույն օրենքն ուժի մեջ է մտնում 2021 թվականի հուլիսի 1-ից։

Հանրապետության նախագահ

Ա. Սարգսյան

2021 թ. մարտի 30
Երևան
ՀՕ-109-Ն

Պաշտոնական հրապարակման օրը՝ 31 մարտի 2021 թվական: