IpoClub

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО

Закон РА о «Правовой охране топологий интегральных микросхем».

Закон РА об «Авторском праве и смежных правах»

Закон РА об «Изобретениях, полезных моделях и промышленных образцах»

Закон РА о «Товарных знаках»

Закон РА о «Географических указаниях»

Выписка из закона РА «О государственной пошлине».

Уголовный кодекс (выписка)

Таможенный кодекс (14-ая часть)

Гражданский кодекс (10-ая часть)

Закон РА об «Экономической конкуренции».

Միջազգային պայմանագրեր

Միջազգային պայմանագրեր

Будапештский договор о международном признании депонирования микроорганизмов для целей патентной процедуры. 05.02.2003

Ниццейское соглашение о международной классификации товаров и услуг для целей регистрации знаков 19.10.2000

Женевская конвенция об охране интересов производителей фонограмм от незаконного воспроизводства их фонограмм

Римская конвенция об охране прав исполнителей, производителей фонограмм и вещательных организаций 31,01.2003

Договор Всемирной организации интеллектуальной собственности по исполнениям и фонограммам

Договор Всемирной организации интеллектуальной собственности по Авторскому праву 06.03.2005

Брюссельская конвенция о распространении несущих программы сигналов, передаваемых через спутники

Парижская конвенция по охране промышленной собственности 25.12.1991

Արտոնագրային համագործակցության մասին պայմանագիր (PCT) 25,12.1991

Женевский акт Гаагского соглашения о международной регистрации промышленных образцов 25.12.1991

Протокол к Мадридскому соглашению о международной регистрации знаков 19.10.2000

Соглашение по торговым аспектам прав интеллектуальной собственности (ТРИПС) 06.03.2005

Сингапурский договор о законах по товарным знакам. 17.09.2013

Бернская конвенция по охране литературных и художественных произведений 06.03.2005

Мадридское соглашение о международной регистрации знаков 13.07.2007

Венское соглашение об учреждении международной классификации символических элементов знаков 06.03.2005

Страсбургское соглашение о международной патентной классификации 06.12.2005

Локарнское соглашение об учреждении Международной классификации промышленных образцов 13.07.2007

Проекты

Проекты

Закон об «Авторском праве и смежных правах»

ДЕНЬ ЛИЦЕНЗИИ РЕСПУБЛИКИ АРМЕНИЯ

Закон Республики Армения о «Промышленном дизайне»

Օրենքներ

Закон РА о «Товарных знаках»

Закон РА о «Географических указаниях»

«Արտոնագրերի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքը

«Արդյունաբերական դիզայնի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքը

Закон РА о «Правовой охране топологий интегральных микросхем».

Закон РА об «Авторском праве и смежных правах»

Выписка из закона РА «О государственной пошлине».

Տնտեսական մրցակցության պաշտպանության մասին Հայաստանի Հանրապետության օրենք

ՀՀ Քաղաքացիական օրենսգիրք (Մաս 10)

ՀՀ Քրեական օրենսգիրք (քաղվածք)

Ենթաօրենսդրական ակտեր

Ապրանքային նշանների հայտերը լրացնելու, ներկայացնելու և քննարկելու կարգ

Ապրանքային նշանների պետական գրանցամատյանի վարման և քաղվածքների տրամադրման կարգ

Ապրանքային նշանների գրանցման գործողության ժամկետի երկարաձգման մասին դիմումների ձևակերպաման և քննարկման կարգ

Կոլեկտիվ նշանը կամ դրա հայտը համապատասխանաբար անձի ապրանքային նշանի կամ ապրանքային նշանի հայտի և հակառակը փոխակերպելու կարգ

Ապրանքային նշանների լիցենզիանները, դրանց փոփոխությունները և չեղյալ հայտարարելը գրանցելու մասին դիմումները լրացնելու, ներկայացնելու և քննարկելու կարգ

Աշխարհագրական նշման, ծագման տեղանվան և երաշխավորված ավանդական արտադրանքի հայտերը լրացնելու, ներկայացնելու և քննարկելու կարգ

Պետական և ծառայողական գաղտնիք կազմող տեղեկություններ պարունակող գյուտերի, արդյունաբերական դիզայնների գաղտնիության աստիճանի որոշման, դրանց օգտագործման և դրանց մասին տեղեկությունների հրապարակման կարգ

Գյուտի հայտի ձևակերպման, ներկայացման և քննարկման կարգ

Արդյունաբերական դիզայնի հայտի ձևակերպման, ներկայացման և քննարկման կարգ

Հայաստանի Հանրապետության Էկոնոմիկայի նախարարության մտավոր սեփականության գրասենյակի բողոքարկման խորհուրդի կանոնադրություն

Հայաստանի հանրապետության էկոնոմիկայի նախարարության մտավոր սեփականության գրասենյակի բողոքարկման խորհրդում բողոքների, դիմումների և առարկությունների քննարկման կարգ

Գյուտի կամ արդյունաբերական դիզայնի լիցենզիաները (այդ թվում՝ ֆրանչայզինգը), դրանց պայմանների հետագա փոփոխությունները և չեղյալ հայտարարելը գրանցելու մասին դիմումների ձևերը, դրանց լրացման, ներկայացման և քննարկման կարգ

Գյուտի կամ արդյունաբերական դիզայնի արտոնագրատիրոջ իրավունքների փոխանցումը գրանցելու մասին դիմումների ձևերը, դրանց լրացման, ներկայացման և քննարկման կարգ

Գյուտերի, արդյունաբերական դիզայնների գրանցամատյանների բովանդակությունը, դրանցում փոփոխություններ կատարելու մասին դիմումի ձևերը, փոփոխություններ կատարելու ընթացակարգը, քաղվածքի ձևը ևդրա տրամադրման, ինչպես նաև գրանցամատյանի վարման հետ կապված գործողությունների կատարման, արտոնագրերի ձևը և դրանց մեջ նշվող տեղեկությունների ցանկ սահմանելու մասին կարգ

Արտոնագրային հավատարմատարների կանոնադրություն

Արտոնագրային հավատարմատարների որակավորման քննությունների անցկացման, արտոնագրային հավատարմատարների գրանցման կարգ

Գյուտի, օգտակար մոդելի, արդյունաբերական նմուշի, ապրանքային նշանի, աշխարհագրական նշումի, ծագման տեղանվան, երաշխավորված ավանդական արտադրանքի և ինտեգրալ միկրոսխեմայի տոպոլոգիայի իրավական պահպանության հետ կապված պետական տուրքերը սահմանված չափից ավել վճարված լինելու դեպքում ՀՀ էկոնոմիկայի նախարարության մտավոր սեփականության գործակալության կողմից իրականացվող գործողության կարգ

Հայաստանի հանրապետության էկոնոմիկայի նախարարության մտավոր սեփականության գրասենյակի պաշտոնական տեղեկագրում հրապարակվող տեղեկությունների կարգ