Գյուտեր, արտոնագրեր և օգտակար մոդելներ

Գյուտեր, արտոնագրեր և օգտակար մոդելներ

  • գյուտերի, օգտակար մոդելների և արտոնագրերի որոնում ազգային և միջազգային տվյալների բազաներում,
  • գյուտերի և օգտակար մոդելների գրանցման հայտերի պատրաստում և ներկայացնում գրանցող մարմին,
  • գյուտի, օգտակար մոդելի, արտոնագրի կամ առևտրային գաղտնիքի նկատմամբ իրավունքների զիջման և լիցենզային պայմանագրերի մշակում,
  • իրավաբանական խորհրդատվություն և իրավաբանական կարծիքի տրամադրում գյուտի կամ օգտակար մոդելի իրավական պահպանության կամ դրանց նկատմամբ իրավունքների խախտման վերաբերյալ,
  • գյուտի արտոնագրերը գործողության մեջ պահելու համար դիմումների ներկայացում,
  • խախտումների և խախտողների ուսումնասիրություն և հայտնաբերում: