IpoClub

LEGISLATION

LEGISLATION

The Law of the Republic of Armenia on the Legal Protection of Topographies of Integrated Circuits

The Law of the Republic of Armenia on Copyright and Related Rights

The Law of the Republic of Armenia on Inventions, Utility Models and Industrial designs

The law of the Republic of Armenia on Trademarks

The Law of the Republic of Armenia on Geographical Indications

The law of the Republic of Armenia on State Duty

Criminal Code (extract)

Customs Code (Section 14)

Civil Code (Section 10)

Law of the Republic of Armenia on Protection of Economic Competition

Միջազգային պայմանագրեր

Միջազգային պայմանագրեր

Budapest Treaty on the International Recognition of the Deposit of Microorganisms for the Purpose of the Patent Process 05.02.2003

Nice Agreement on the International Classification of Goods and Services for the Registration of Marks 19.10.2000

Geneva Convention on the Rights of the Producers of Phonograms to Protect their Phonograms from Illegal Copying

Kataroghneri, hnch’yunagrer artadroghneri yev herrardzakogh kazmakerput’yunneri iravunk’neri pahpanut’yan masin Hrromi konvents’ia 31,01.2003 Rome Convention on the Protection of the Rights of Performers, Producers of Phonograms and Broadcasting Organizations 31.01.2003

World Intellectual Property Organization Performances and Phonograms Agreement 06.03.2005

World Intellectual Property Organization Copyright Treaty 06.03.2005

Brussels Convention on the Distribution of Signals Transmitted through Satellites

Paris Convention for the Protection of Industrial Property 25.12.1991

Արտոնագրային համագործակցության մասին պայմանագիր (PCT) 25,12.1991

Geneva Act of The Hague Agreement on the International Registration of Industrial Designs 25.12.1991

Protocol to the Madrid Agreement on the International Registration of Marks 19.10.2000

Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights (TRIPS) 06.03.2005

Singapore Treaty on Trademark Law 17.09.2013

Bern Convention on the Protection of Literary Fiction 06.03.2005

Vienna Agreement Establishing the International Classification of Symbol Image Elements 06.03.2005

Strasbourg Agreement on International Patent Classification 06.12.2005

Agreement of Locarno, Founder of International Classification of Industrial Designs, 13.07.2007

Patent Law Treaty 17.09.2013

Projects

Projects

LAW ON COPYRIGHT AND RELATED RIGHTS

DATA OF THE REPUBLIC OF ARMENIA ON PATENTS

DAY OF THE REPUBLIC OF ARMENIA ON INDUSTRIAL DESIGN

Օրենքներ

The law of the Republic of Armenia on Trademarks

The Law of the Republic of Armenia on Geographical Indications

«Արտոնագրերի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքը

«Արդյունաբերական դիզայնի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքը

The Law of the Republic of Armenia on the Legal Protection of Topographies of Integrated Circuits

The Law of the Republic of Armenia on Copyright and Related Rights

The law of the Republic of Armenia on State Duty

Տնտեսական մրցակցության պաշտպանության մասին Հայաստանի Հանրապետության օրենք

ՀՀ Քաղաքացիական օրենսգիրք (Մաս 10)

ՀՀ Քրեական օրենսգիրք (քաղվածք)

Ենթաօրենսդրական ակտեր

Ապրանքային նշանների հայտերը լրացնելու, ներկայացնելու և քննարկելու կարգ

Ապրանքային նշանների պետական գրանցամատյանի վարման և քաղվածքների տրամադրման կարգ

Ապրանքային նշանների գրանցման գործողության ժամկետի երկարաձգման մասին դիմումների ձևակերպաման և քննարկման կարգ

Կոլեկտիվ նշանը կամ դրա հայտը համապատասխանաբար անձի ապրանքային նշանի կամ ապրանքային նշանի հայտի և հակառակը փոխակերպելու կարգ

Ապրանքային նշանների լիցենզիանները, դրանց փոփոխությունները և չեղյալ հայտարարելը գրանցելու մասին դիմումները լրացնելու, ներկայացնելու և քննարկելու կարգ

Աշխարհագրական նշման, ծագման տեղանվան և երաշխավորված ավանդական արտադրանքի հայտերը լրացնելու, ներկայացնելու և քննարկելու կարգ

Պետական և ծառայողական գաղտնիք կազմող տեղեկություններ պարունակող գյուտերի, արդյունաբերական դիզայնների գաղտնիության աստիճանի որոշման, դրանց օգտագործման և դրանց մասին տեղեկությունների հրապարակման կարգ

Գյուտի հայտի ձևակերպման, ներկայացման և քննարկման կարգ

Արդյունաբերական դիզայնի հայտի ձևակերպման, ներկայացման և քննարկման կարգ

Հայաստանի Հանրապետության Էկոնոմիկայի նախարարության մտավոր սեփականության գրասենյակի բողոքարկման խորհուրդի կանոնադրություն

Հայաստանի հանրապետության էկոնոմիկայի նախարարության մտավոր սեփականության գրասենյակի բողոքարկման խորհրդում բողոքների, դիմումների և առարկությունների քննարկման կարգ

Գյուտի կամ արդյունաբերական դիզայնի լիցենզիաները (այդ թվում՝ ֆրանչայզինգը), դրանց պայմանների հետագա փոփոխությունները և չեղյալ հայտարարելը գրանցելու մասին դիմումների ձևերը, դրանց լրացման, ներկայացման և քննարկման կարգ

Գյուտի կամ արդյունաբերական դիզայնի արտոնագրատիրոջ իրավունքների փոխանցումը գրանցելու մասին դիմումների ձևերը, դրանց լրացման, ներկայացման և քննարկման կարգ

Գյուտերի, արդյունաբերական դիզայնների գրանցամատյանների բովանդակությունը, դրանցում փոփոխություններ կատարելու մասին դիմումի ձևերը, փոփոխություններ կատարելու ընթացակարգը, քաղվածքի ձևը ևդրա տրամադրման, ինչպես նաև գրանցամատյանի վարման հետ կապված գործողությունների կատարման, արտոնագրերի ձևը և դրանց մեջ նշվող տեղեկությունների ցանկ սահմանելու մասին կարգ

Արտոնագրային հավատարմատարների կանոնադրություն

Արտոնագրային հավատարմատարների որակավորման քննությունների անցկացման, արտոնագրային հավատարմատարների գրանցման կարգ

Գյուտի, օգտակար մոդելի, արդյունաբերական նմուշի, ապրանքային նշանի, աշխարհագրական նշումի, ծագման տեղանվան, երաշխավորված ավանդական արտադրանքի և ինտեգրալ միկրոսխեմայի տոպոլոգիայի իրավական պահպանության հետ կապված պետական տուրքերը սահմանված չափից ավել վճարված լինելու դեպքում ՀՀ էկոնոմիկայի նախարարության մտավոր սեփականության գործակալության կողմից իրականացվող գործողության կարգ

Հայաստանի հանրապետության էկոնոմիկայի նախարարության մտավոր սեփականության գրասենյակի պաշտոնական տեղեկագրում հրապարակվող տեղեկությունների կարգ