IpoClub

IP AND IT 2020

Intellectual Property 2020 2nd annual competition

Competition rules

1․ Մտավոր սեփականություն ամենամյա 2-րդ մրցույթը (այսուհետ՝ մրցույթ) կազմակերպում է Մտավոր սեփականության իրավատերերի ակումբ իրավապաշտպան ՀԿ-ն:

2 ․ Մրցույթի անցկացման goals:Identifying perspectives in the field of legal protection ությունը Advocacy in the digital environment; -Increasing interest among young people in IP protection և Issues related to the protection of the digital environment; protection of rights և intellectual property.

3․ տեղեկատվությունը հրապարակված է հետևյալ կայք էջում՝ www.ipoclub.am:

4․ Մրցույթին կարող են մասնակցել  The citizens of the Republic of Armenia, in particular, the students of state-non-state higher educational institutions - bachelor,
– Masters,
- Postgraduate students
- Young professionals who graduated from university no more than 2 years ago.

5․ Գրանցման վճար մասնակիցներից չի գանձվում: Participation in the competition is free.

6․ Մրցույթն անցկացվում է հեռակա/առցանց կարգով, Armenian language. It assumes written work on one of the topics approved by MSIA NGO.

7․ Մրցութային աշխատանքի թեմաները ընտրվում են մրցույթի մասնակիցների կողմից ինքնուրույն՝ ելնելով  թեմայի նկատմամբ ունեցած հետաքրքրությունից։ Մրցութային աշխատանքը  իրենից ներկայացնում է արդիական հետազոտություն:

8 ․ Մրցույթին կարող է ներկայացվել միայն այն աշխատանքը, որը has not been published anywhere before (neither in print nor online). In case of non-compliance with this condition, the participant is threatened with expulsion from the competition. Submitting a written work means that the author agrees to the terms of the Contest և Gives the contest organizers the right to publish that work.

9․ Մրցույթին ներկայացրած գրավոր աշխատանքը պետք է ունենա one or more authors։

10․ աշխատանքին ներկայացվող Requirements:
- Clear formulation of the problem,
- Analysis of proposed solutions to this problem,
- According to the author / team, substantiation of the suggested options for solving the mentioned problem.

11․ Մրցութային աշխատանքները կստուգվեն plagiarism բto excel: The works in which parts from other works will be found will be excluded from the competition.

12․Մրցութային work structure՝
– Cover Page
– Contents
– Introduction (substantiation of selected topic is justified)
– Main part
– Conclusion (presents the main conclusions and / or recommendations of the author)
– Source links
– Attachments (tables, charts, pictures, etc.)

13․Մրցութային աշխատանքները ներկայացվում են էլեկտրոնային տարբերակով doc., docx. Ֆորմատով, A4 թղթի չափով, ամենաշատը 16 էջ: The text should be written in 12 font size, 1.5 line spacing in Sylfaen font.

14․Մրցույթի մասնակցության համար անհրաժեշտ է գրանցվել մինչև April 15 as follows: With reference:You can submit works l.abgaryan@ipoclub.am E-mail: Start, March 3:Deadline, May 1 2020, at 18:00.

15․Մրցույթի պայմաններին համապատասխանող աշխատանքները կներկայացվեն մասնագիտական ժյուրիի անդամներին, ովքեր անդեմ աշխատանքները կգնահատեն ըստ նախապես սահմանված չափանիշների: Արդյունքները կներկայացվեն մրցանակների հանձնման ժամանակ՝ նախնական մայիսի 16-ին, որի ընթացքում լավագույն 5 աշխատանքների հեղինակները/թիմերը ցուցադրությամբ (տևողությունը՝ 4-5 րոպե) կներկայացնեն իրենց աշխատանքները, որից հետո կընտրվի լավագույն եռյակը: Մանրամասները կտեղադրվեն www.ipoclub.am կայքում:

16․Մրցույթի հաղթողները կստանան արժեքավոր նվերներ և դրամական պարգևներ:

         Event Organizer: MSIA NGO
         Phone number: +374 12 500 – 099
         E-mail: l.abgaryan@ipoclub.am

 Contest topics

1․ Հեղինակային և հարակից իրավունքներThe work must be about the specifics of one of the copyright objects, the interpretation of specific current issues or ways to solve them. for example: 

2. Ապրանքային նշաններ

The work must be relevant to the specific interpretation or solution of any problem. for example: 

 • Types of trademarks ությունը the specificity of each type, the absolute և relative grounds for refusing to register a trademark; 
   • Exclusive right to a trademark, 
   • Restriction of the right to a trademark և consumption; 
   • Famous trademarks 
   • collective signs, 
   • The practice of the Court of Cassation in trademark cases 
   • Peculiarities of the fight against the illegal use of trademarks, etc.

3.  Geographical indications:

         The work must be relevant to the specific interpretation or solution of any problem. for example: 

   • Terms of preservation of geographical indications, in particular wines, brandy, champagne, other spirits, 
   • Grounds for refusing registration 
   • Geographical indications used in the Republic of Armenia, peculiarity of using brandy indication, legality, etc.

 4. Unfair competition

         The work must be relevant to the specific interpretation or solution of any problem. for example: 

   • Peculiarities of bio, eco, production of food with organic labels in Armenia և in foreign countries, 
   • Տնտեսվարող սուբյեկտի կամ նրա գործունեության վերաբերյալ շփոթություն առաջացնելը, գործող պրակտիկայի վերլուծություն և այլն։

5. Internet ավոր intellectual property

         The work must be relevant to the specific interpretation or solution of any problem. for example: 

  • Illegal use of copyrighted content on the Internet, Internet retransmission of TV channels, 
  • in social networks և conditions of copyright protection in video platforms և protection mechanisms; 
  • domain name անների trademark ratio, dispute resolution features, etc.

You can get acquainted with the details of last year's competition below With reference::