IpoClub

ՕՐԵՆՍԴՐՈՒԹՅՈՒՆ

ՕՐԵՆՍԴՐՈՒԹՅՈՒՆ

«Ինտեգրալ միկրոսխեմաների տոպոլոգիաների իրավական պաշտպանության մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենք

«Հեղինակային իրավունքի և հարակից իրավունքների մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենք

«Գյուտերի, օգտակար մոդելների և արդյունաբերական նմուշների մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենք

«Ապրանքային նշանների մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենք

«Աշխարհագրական նշումների մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենք

Պետական տուրքի մասին Հայաստանի Հանրապետության օրենքից քաղվածք

Քրեական օրենսգիրք (քաղվածք)

Մաքսային օրենսգիրք (Մաս 14)

Քաղաքացիական օրենսգիրք (Մաս 10)

Տնտեսական մրցակցության պաշտպանության մասին ՀՀ օրենքը

Միջազգային պայմանագրեր

Միջազգային պայմանագրեր

Արտոնագրային գործընթացի նպատակով միկրոօրգանիզմների ավանդադրման միջազգային ճանաչման մասին Բուդապեշտի պայմանագիր 05.02.2003

Նշանների գրանցման համար ապրանքների և ծառայությունների միջազգային դասակարգման Նիցայի համաձայնագիր 19,10.2000

Հնչյունագրեր արտադրողների իրավունքները իրենց հնչյունագրերը անօրինական պատճենահանումից պաշտպանելու մասին Ժնևի կոնվենցիա 31,01.2003

Կատարողների, հնչյունագրեր արտադրողների և հեռարձակող կազմակերպությունների իրավունքների պահպանության մասին Հռոմի կոնվենցիա 31,01.2003

Մտավոր սեփականության համաշխարհային կազմակերպության Կատարումների և հնչյունագրերի պայմանագիր 06,03.2005

Մտավոր սեփականության համաշխարհային կազմակերպության Հեղինակային իրավունքի պայմանագիր 06,03.2005

Արբանյակների միջոցով հաղորդվող ծրագրեր կրող ազդանշանների տարածման մասին Բրյուսելյան կոնվենցիա 13,12.1993

Արդյունաբերական սեփականության պահպանության մասին Փարիզյան կոնվենցիա 25.12.1991

Արտոնագրային համագործակցության մասին պայմանագիր (PCT) 25,12.1991

Նշանների միջազգային գրանցման մասին Մադրիդյան համաձայնագրի արձանագրություն 19.10.2000

Մտավոր սեփականության իրավունքների՝ առևտրին առնչվող հայեցակետերի մասին համաձայնագիր (TRIPS) 06.03.2005

Ապրանքային նշանների իրավունքի վերաբերյալ Սինգապուրի պայմանագիր 17.09.2013

Գրական գեղարվեստական երկերի պահպանության մասին Բեռնի կոնվենցիա 06.03.2005

Նշանների միջազգային գրանցման մասին Մադրիդյան համաձայնագիր 13.07.2007

Նշանների պատկերային տարրերի միջազգային դասակարգումը հիմնադրող Վիեննայի համաձայնագիր 06.03.2005

Միջազգային արտոնագրային դասակարգման մասին Ստրասբուրգյան համաձայնագիր 06.12.2005

Արդյունաբերական նմուշների միջազգային դասակարգում հիմնադրող Լոկառնոյի համաձայնագիր 13.07.2007

Արտոնագրային իրավունքի մասին պայմանագիր 17.09.2013

Նախագծեր

Նախագծեր

ՀԵՂԻՆԱԿԱՅԻՆ ԻՐԱՎՈՒՆՔԻ ԵՎ ՀԱՐԱԿԻՑ ԻՐԱՎՈՒՆՔՆԵՐԻ ՄԱՍԻՆ ՕՐԵՆՔ

ԱՐՏՈՆԱԳՐԵՐԻ ՄԱՍԻՆ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ Օ Ր Ե Ն Ք Ը

ԱՐԴՅՈՒՆԱԲԵՐԱԿԱՆ ԴԻԶԱՅՆԻ ՄԱՍԻՆ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ Օ Ր Ե Ն Ք Ը

Օրենքներ

«Ապրանքային նշանների մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենք

«Աշխարհագրական նշումների մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենք

«Արտոնագրերի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքը

«Արդյունաբերական դիզայնի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքը

«Ինտեգրալ միկրոսխեմաների տոպոլոգիաների իրավական պաշտպանության մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենք

«Հեղինակային իրավունքի և հարակից իրավունքների մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենք

Պետական տուրքի մասին Հայաստանի Հանրապետության օրենքից քաղվածք

Տնտեսական մրցակցության պաշտպանության մասին Հայաստանի Հանրապետության օրենք

ՀՀ Քաղաքացիական օրենսգիրք (Մաս 10)

ՀՀ Քրեական օրենսգիրք (քաղվածք)

Ենթաօրենսդրական ակտեր

Ապրանքային նշանների հայտերը լրացնելու, ներկայացնելու և քննարկելու կարգ

Ապրանքային նշանների պետական գրանցամատյանի վարման և քաղվածքների տրամադրման կարգ

Ապրանքային նշանների գրանցման գործողության ժամկետի երկարաձգման մասին դիմումների ձևակերպաման և քննարկման կարգ

Կոլեկտիվ նշանը կամ դրա հայտը համապատասխանաբար անձի ապրանքային նշանի կամ ապրանքային նշանի հայտի և հակառակը փոխակերպելու կարգ

Ապրանքային նշանների լիցենզիանները, դրանց փոփոխությունները և չեղյալ հայտարարելը գրանցելու մասին դիմումները լրացնելու, ներկայացնելու և քննարկելու կարգ

Աշխարհագրական նշման, ծագման տեղանվան և երաշխավորված ավանդական արտադրանքի հայտերը լրացնելու, ներկայացնելու և քննարկելու կարգ

Պետական և ծառայողական գաղտնիք կազմող տեղեկություններ պարունակող գյուտերի, արդյունաբերական դիզայնների գաղտնիության աստիճանի որոշման, դրանց օգտագործման և դրանց մասին տեղեկությունների հրապարակման կարգ

Գյուտի հայտի ձևակերպման, ներկայացման և քննարկման կարգ

Արդյունաբերական դիզայնի հայտի ձևակերպման, ներկայացման և քննարկման կարգ

Հայաստանի Հանրապետության Էկոնոմիկայի նախարարության մտավոր սեփականության գրասենյակի բողոքարկման խորհուրդի կանոնադրություն

Հայաստանի հանրապետության էկոնոմիկայի նախարարության մտավոր սեփականության գրասենյակի բողոքարկման խորհրդում բողոքների, դիմումների և առարկությունների քննարկման կարգ

Գյուտի կամ արդյունաբերական դիզայնի լիցենզիաները (այդ թվում՝ ֆրանչայզինգը), դրանց պայմանների հետագա փոփոխությունները և չեղյալ հայտարարելը գրանցելու մասին դիմումների ձևերը, դրանց լրացման, ներկայացման և քննարկման կարգ

Գյուտի կամ արդյունաբերական դիզայնի արտոնագրատիրոջ իրավունքների փոխանցումը գրանցելու մասին դիմումների ձևերը, դրանց լրացման, ներկայացման և քննարկման կարգ

Գյուտերի, արդյունաբերական դիզայնների գրանցամատյանների բովանդակությունը, դրանցում փոփոխություններ կատարելու մասին դիմումի ձևերը, փոփոխություններ կատարելու ընթացակարգը, քաղվածքի ձևը ևդրա տրամադրման, ինչպես նաև գրանցամատյանի վարման հետ կապված գործողությունների կատարման, արտոնագրերի ձևը և դրանց մեջ նշվող տեղեկությունների ցանկ սահմանելու մասին կարգ

Արտոնագրային հավատարմատարների կանոնադրություն

Արտոնագրային հավատարմատարների որակավորման քննությունների անցկացման, արտոնագրային հավատարմատարների գրանցման կարգ

Գյուտի, օգտակար մոդելի, արդյունաբերական նմուշի, ապրանքային նշանի, աշխարհագրական նշումի, ծագման տեղանվան, երաշխավորված ավանդական արտադրանքի և ինտեգրալ միկրոսխեմայի տոպոլոգիայի իրավական պահպանության հետ կապված պետական տուրքերը սահմանված չափից ավել վճարված լինելու դեպքում ՀՀ էկոնոմիկայի նախարարության մտավոր սեփականության գործակալության կողմից իրականացվող գործողության կարգ

Հայաստանի հանրապետության էկոնոմիկայի նախարարության մտավոր սեփականության գրասենյակի պաշտոնական տեղեկագրում հրապարակվող տեղեկությունների կարգ