IpoClub

Մեր Մասին

«ՄՏԱՎՈՐ ՍԵՓԱԿԱՆՈՒԹՅԱՆ ԻՐԱՎԱՏԵՐԵՐԻ ԱԿՈՒՄԲ» իրավապաշտպան հասարակական կազմակերպությունը (այսուհետ` ՄՍԻԱ) ոչ առևտրային կազմակերպության կարգավիճակ ունեցող հասարակական միավորում է, որում, իրենց շահերի ընդհանրության հիման օրենքով սահմանված կարգով, կարող են միավորվել ֆիզիկական և/կամ իրավաբանական անձինք՝ իրենց ոչ նյութական պահանջմունքները բավարարելու, հանրօգուտ գործունեություն իրականացնելու նպատակով:

ՄԻՍԱ հասարակական կազմակերպության գործունեության առարկան և նպատակներն են՝

  • Ներկայացնել իր անդամների շահերը պետական և միջազգային կառույցներում
  • Աջակցություն տրամադրել իր անդամներին մտավոր սեփականության իրավունքների ամրագրման, կառավարման, իրավական պահպանության և պաշտպանության գործընթացներում
  • Կազմակերպության անդամներին ապահովել տեղեկատվական և խորհրդատվական աջակցությամբ, ներառյալ տեղեկատվական նյութերի հրատարակման, գիտական և իրազեկման միջոցառումների միջոցով
  • Աջակցել ստեղծագործողներին, գյուտարարներին, սկսնակ ընկերություններին մտավոր սեփականության արդյունքներ ստեղծելու, դրանք կոմերցիալիզացնելու գործում՝ 3 նվիրատվությունների, դրամաշնորհների և օրենքով չարգելված այլ ֆինանսավորման աղբյուրների ներգրավման միջոցով
  • Մշակել և ներդնել մտավոր սեփականության օբյեկտների կոլլեկտիվ հիմունքներով կառավարման ժամանակակից տեղեկատվական համակարգեր
  • Կազմակերպության անդամների համար մշակել և իրագործել ընդհանուր հետաքրքրություն ներկայացնող ծրագրեր և ծառայություններ
Ներկայացնել անդամների շահերը
Աջակցել անդամներին
Ապահովել տեղեկատվությամբ
Մշակել և իրագործել հետաքրքիր ծրագրեր

Մեր Գործընկերները

Ծառայություները