IpoClub

ԵՆԹԱՕՐԵՆՍԴՐԱԿԱՆ ԱԿՏԵՐ

Ապրանքային նշանների հայտերը լրացնելու, ներկայացնելու և քննարկելու կարգ

Ապրանքային նշանների պետական գրանցամատյանի վարման և քաղվածքների տրամադրման կարգ

Ապրանքային նշանների գրանցման գործողության ժամկետի երկարաձգման մասին դիմումների ձևակերպաման և քննարկման կարգ

Կոլեկտիվ նշանը կամ դրա հայտը համապատասխանաբար անձի ապրանքային նշանի կամ ապրանքային նշանի հայտի և հակառակը փոխակերպելու կարգ

Ապրանքային նշանների լիցենզիանները, դրանց փոփոխությունները և չեղյալ հայտարարելը գրանցելու մասին դիմումները լրացնելու, ներկայացնելու և քննարկելու կարգ

Աշխարհագրական նշման, ծագման տեղանվան և երաշխավորված ավանդական արտադրանքի հայտերը լրացնելու, ներկայացնելու և քննարկելու կարգ

Պետական և ծառայողական գաղտնիք կազմող տեղեկություններ պարունակող գյուտերի, արդյունաբերական դիզայնների գաղտնիության աստիճանի որոշման, դրանց օգտագործման և դրանց մասին տեղեկությունների հրապարակման կարգ

Գյուտի հայտի ձևակերպման, ներկայացման և քննարկման կարգ

Արդյունաբերական դիզայնի հայտի ձևակերպման, ներկայացման և քննարկման կարգ

Հայաստանի Հանրապետության Էկոնոմիկայի նախարարության մտավոր սեփականության գրասենյակի բողոքարկման խորհուրդի կանոնադրություն

Հայաստանի հանրապետության էկոնոմիկայի նախարարության մտավոր սեփականության գրասենյակի բողոքարկման խորհրդում բողոքների, դիմումների և առարկությունների քննարկման կարգ

Գյուտի կամ արդյունաբերական դիզայնի լիցենզիաները (այդ թվում՝ ֆրանչայզինգը), դրանց պայմանների հետագա փոփոխությունները և չեղյալ հայտարարելը գրանցելու մասին դիմումների ձևերը, դրանց լրացման, ներկայացման և քննարկման կարգ

Գյուտի կամ արդյունաբերական դիզայնի արտոնագրատիրոջ իրավունքների փոխանցումը գրանցելու մասին դիմումների ձևերը, դրանց լրացման, ներկայացման և քննարկման կարգ

Գյուտերի, արդյունաբերական դիզայնների գրանցամատյանների բովանդակությունը, դրանցում փոփոխություններ կատարելու մասին դիմումի ձևերը, փոփոխություններ կատարելու ընթացակարգը, քաղվածքի ձևը ևդրա տրամադրման, ինչպես նաև գրանցամատյանի վարման հետ կապված գործողությունների կատարման, արտոնագրերի ձևը և դրանց մեջ նշվող տեղեկությունների ցանկ սահմանելու մասին կարգ

Արտոնագրային հավատարմատարների կանոնադրություն

Արտոնագրային հավատարմատարների որակավորման քննությունների անցկացման, արտոնագրային հավատարմատարների գրանցման կարգ

Գյուտի, օգտակար մոդելի, արդյունաբերական նմուշի, ապրանքային նշանի, աշխարհագրական նշումի, ծագման տեղանվան, երաշխավորված ավանդական արտադրանքի և ինտեգրալ միկրոսխեմայի տոպոլոգիայի իրավական պահպանության հետ կապված պետական տուրքերը սահմանված չափից ավել վճարված լինելու դեպքում ՀՀ էկոնոմիկայի նախարարության մտավոր սեփականության գործակալության կողմից իրականացվող գործողության կարգ

Հայաստանի հանրապետության էկոնոմիկայի նախարարության մտավոր սեփականության գրասենյակի պաշտոնական տեղեկագրում հրապարակվող տեղեկությունների կարգ